รพ.มหาสารคาม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

(14-2-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะบุคลากร จัดกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส พร้อมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจการล้างมือ หยุดยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาและโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ” โดยนำผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณประตู ราวจับ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้าง สร้างความมั่นใจในการเข้ามารับบริการรักษา ภายในลิฟท์ และบริเวณหน้าห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความรู้ในการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี สร้างสุขอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติการและผู้ใช้บริการ
พร้อมรณรงค์ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นพื้นที่เสี่ยง ที่มีชุมชนใช้บริการจำนวนมาก และต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา.“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

(15-1-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้ัอมคณะบุคลากร รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา .“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ ณ ลำห้วยขอนสัก ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

สำหรับโครงการจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

(8-1-2563)  ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด หนองน้ำสาธารณะแมวเซา”

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด หนองน้ำสาธารณะแมวเซา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะแมวเซา บ้านโนนม่วง ตำบลแว่งนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาดหนองน้ำสาธารณะแมวเซา กำจัดวัชพืชบริเวณริมตลิ่ง การเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในพื้นที่บริเวณหนองน้ำ

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน์สุของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”