ธรรมยาตรา 3  “ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยธรรมะปฏิบัติ”

ธรรมยาตรา 3  “ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยธรรมะปฏิบัติ” เส้นทางจากโรงพยาบาลมหาสารคามถึงพระบรมธาตุนาดูน ระยะทาง 89 กม.

(3-1-2-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมยาตราครั้งที่ 3 “ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยธรรมะปฏิบัติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม และวัดขุนพรหมดำริ กำหนดเส้นทางจากโรงพยาบาลมหาสารคามถึงพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ระยะทาง 89 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 121 คน แบ่งเป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาล 60 คน และบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลประกอบด้วยประชาชนทั่วและและญาติธรรมอีกจำนวน 61 คน  และได้รับเกียรติจากพระครูสารกิตประยุต(ดร.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม  เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ นำคณะพระภิกษุสงฆ์ร่วมเดินธรรมยาตราและเป็นพระวิทยากร ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรมในกาครองตน ครองงาน

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า ชมรมจริยธรรม รพ.มหาสารคาม ได้จัดทำโครงการกิจกรรมธรรมะยาตราปีที่ 3 “ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยธรรมะปฏิบัติ” ระหว่าง วันที่ 1 –  3 กุมภาพันธ์ 2562  เส้นทางจากโรงพยาบาลมหาสารคามถึงพระบรมธาตุนาดูน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10  และเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรปรับพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ตลอดจนนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพบริการ ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ตลอดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกเดินธุดงค์ ทำทาน ปฏิบัตศีลและภาวนา ทำวัตรเช้า-เย็น รับฟังธรรมเทศนา พัฒนาจิตปัญญา โดยพระอาจารย์วิทยากร รวมถึงแนะนำหลักพุทธศาสนามาประยุกต์สู่ผู้รับบริการ ซึ่งจะส่งเสริมบรรยากาศการทำความดี ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของโรงพยาบาลมหาสารคาม ว่าจริยธรรมดีมีมาตรฐานบริการสังคมอุดมความรู้สู่หัวใจความเป็นมนุษย์ต่อไป

ธรรมยาตรา 3  “ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยธรรมะปฏิบัติ” เส้นทางจากโรงพยาบาลมหาสารคามถึงพระบรมธาตุนาดูน ระยะทาง 89 กม.
ธรรมยาตรา 3 “ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยธรรมะปฏิบัติ” เส้นทางจากโรงพยาบาลมหาสารคามถึงพระบรมธาตุนาดูน ระยะทาง 89 กม.