บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด  หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และห้างทองสุวรรณา บริจาคถุงผ้า

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด  หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และห้างทองสุวรรณา บริจาคถุงผ้า จำนวน 888 ใบ มูลค่า 18,888 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-12-2561) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบถุงผ้าจำนวน 888 ใบ มูลค่า 18,888 บาท บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด  หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และห้างทองสุวรรณา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่มารับบริการ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เลิกใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาทุกครั้ง  โดยผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคถุงผ้า สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ งานประชาชสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 043-711750

 

MVC Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม บริจาคถุงผ้าให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

MVC Startup Club อาชีวมหาสารคาม บริจาคถุงผ้า

MVC Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม บริจาคถุงผ้าให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

(12-11-2561)  นางมณีวรรณ แสงงาม และคณะครู ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพร้อมด้วยนักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ในกลุ่ม MVC Startup Club ร่วมบริจาคถุงผ้าจำนวน 120 ใบให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

MVC startup เป็นกลุ่มบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น ในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ( คบจ.) ตามโครงการขับเคลื่อน Startup club ในสถานศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการ
  2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบคิดใหม่พร้อมต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
  3. เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นขึ้นในสถานศึกษาที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดถ่ายทอดความรู้ สร้างเครือข่ายบ่มเพาะ ผลักดันให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะต่อยอดแนวความคิดต่างๆ
  4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ซึ่งกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการ : รับออกแบบและสกรีนงานทุกประเภท เสื้อยืด, เสื้อคู่, เสื้อกลุ่ม,ถุงผ้า, แก้ว, เข็มกลัด, หมวก, หมอน, สติ๊กเกอร์  ฯลฯ

บริจาคถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

ขอขอบคุณผู้ใจบุญบริจาคถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
 (9-11-2561) คุณจารุณี ดิษผล คุณลักขณา อะทุมชาย และคุณไพรินทร์ พรมพิสุทธิ์ บริจาคถุงผ้า จำนวน 250 ใบ เพื่อให้ผู้มารับบริการใส่ยากลับบ้าน โดยมีคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ
 
ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคามได้เชิญชวนพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป “ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา”
พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้รับบริการให้นำถุงผ้ามาใส่ยา
เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม