นายแพทย์ฉัตรชัย ยมศรีเคน

นายแพทย์ฉัตรชัย ยมศรีเคน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

ทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์