มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.มหาสารคาม คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฟรี

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง แม่นยำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับจังหวัดมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน จำนวน 350 คน

 

โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข นำรถเคลื่อนที่ 1 ขบวน ประกอบด้วย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  รถนิทรรศการ  และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รถตรวจ และสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง ออกมาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า 13 ปี ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรุนแรงมากขึ้น และเสียชีวิตกว่า 60,000 คนต่อปี  สถิติการป่วยด้วยโรคมะเร็งจังหวัดมหาสารคาม 5 อันดับแรก ปี 2558-2562 พบว่า อัตราป่วยสูงสุด คือ  มะเร็งเต้านม รองลงมาคือ มะเร็งท่อน้ำดี ลำไส้ ปอด และปากมดลูก ตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม  ได้มีการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคมะเร็ง  มาอย่างต่อเนื่อง  และถือเป็นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน อย่างเข้มข้นจริงจัง โดยดำเนินการคัดกรองแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย และแยกระดับความรุนแรงของโรค เพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพมากขึ้น  มีกระบวนการลดความรุนแรงของระยะโรค พัฒนาบุคลากรเพื่อดูแล  กลุ่มป่วย พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันน่าเชื่อถือมาโดยตลอด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า เราสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงระดับปกติทุกคน ควรเริ่มจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ  และควรตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านมในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด เช่น อายุ 40 ปีขึ้นไป เมื่อพบสิ่งผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที

มหาสารคาม – ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 7  2563/1

(27-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เดินทางเข้าตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังผลสรุปการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงและข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่  7  ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

(13-6-2562)  ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562  โดยมีนายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เป็นประธาน จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในเขตสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้หน่วยงานมีโอกาสเผยแพร่ผลงานเด่นด้านการพัฒนาองค์กร/หน่วยงานคุณธรรม เชิดชูคนดีศรีสาธารณสุข ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   และโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

นายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7  ร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมประกวดหน่วยงานคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข และเรื่องเล่าคุณธรรม ภายใต้ประเด็น “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย  เทิดไท้องค์ราชันย์” ซึ่งประกอบด้วย

 1. องค์กรคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม จำนวน 3 หน่วยงาน
 2. เรื่องเล่าคุณธรรม จำนวน 4 ท่าน
 3. คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่ม ข้าราชการ จำนวน 4 ท่าน
 4. คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่ม ลูกจ้าง จำนวน 4 ท่าน

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพ จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  ต่อไป

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

 

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นำคณะแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับราษฎรในท้องที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลากลาง จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงาน ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

       สำหรับวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทย ความตอนหนึ่งว่า “…ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิงใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ  ประการแรก ได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ  ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ  ประการที่สาม ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย

      การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องการทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไรสำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าใคร่ขอฝวากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป….” ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงแรงงานจึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

(22-2-2562 )  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ระบบเครือข่ายแม่และเด็ก ระบบฝากครรภ์ และระบุช่องว่างของปัญหาระบบบริการภาวะคลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำ ตามโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดจังหวัดมหาสารคาม   โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธราธิป โคละทัด ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารคา และทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับอำเภอ 13 อำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 100 คน

มหาสารคาม - ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม – ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

(15-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงข้อมูลและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ จำนวนกว่า 200 คน สำหรับการตรวจราชการครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธิ์) และเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกัน

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม – เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

คณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 คณะที่ 2 Service Excellance   ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน Service Plan ของจังหวัดมหาสารคาม

(13-2-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนายแพทย์อัครพัฒน์ เตยะราชกุล รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขต 7 รพ.ธัญญรักษ์ ขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์ศิวะพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 คณะที่ 2 Service Excellance   ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน Service Plan  ของจังหวัดมหาสารคาม อาทิเช่น สาขาอุบัติเหตุ ระบบส่งต่อ แพทย์แผนไทย จิตเวชและยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมชี้แจงข้อมูล และรับฟังกว่า 100 คน

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม พชอ.มหาสารคาม พร้อมมอบ Smart card อสม.

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

(23-01-62) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม พชอ.มหาสารคาม พร้อมมอบ Smart card อสม.สร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดมหาสารคาม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ขับเคลื่อนจังหวัดไอโอดีน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) ณ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

จากนั้น พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้มอบ Smart Card อสม. ซึ่งเป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม.และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Official line @Smart อสม. อีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ อสม. รวมถึงสำหรับรับเงินโอน 1,000 บาท/เดือน เป็นค่าป่วยการรายเดือน(จาก 600 บาท/เดือน) สมาชิก อสม. สามารถกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

นอกจากนั้น คณะรองนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ติดดาว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองเตา ซึ่งดำเนินงานโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.4.0 ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ อสม.มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความมีจิตอาสา สร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน สุขภาพ เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ส่งผลต่อการทำงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกในอนาคตต่อไป

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

 

 

ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธี“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ และประชาชนชาวมหาสารคาม ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้แสดงพระปรีชาสามารถกระทำสงคราม ยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาอย่างสมพระเกียรติ แม้ขณะนั้นพระองค์จะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกและอยู่ในภาวะเสียเปรียบ นำมาซึ่งความเป็นชาติและอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทยในปัจจุบัน

ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม

 

 

 

 

ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม