มหาสารคาม – ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 7  2563/1

(27-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เดินทางเข้าตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังผลสรุปการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงและข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ

เขตสุขภาพที่ 7  ประชุมมอบนโยบายด้านการเงินการคลัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

(4-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมด้านการเงินการคลังของเขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมมอบนโยบายการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน

นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาวะวิกฤติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างยิ่งจากท่านผู้บริหารและทีมงานทุกคน โดยจะต้องพัฒนาตั้งแต่ระบบการบริหารจัดการ การจัดทำแผน ด้านการเงินการคลัง การดำเนินงานด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บรายได้ การควบคุมและตรวจสอบภายใน ระบบการเงินและพัสดุ ให้ครบถ้วนทุกมิติ จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งจังหวัดและอำเภอ เพื่อการจัดระบบการเงินการคลังที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ตรวจฯเขต 7 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

(27-12-2561)   ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ตรวจเยี่ยมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และตรวจเยี่ยมหน่วยพยาบาลที่งานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ