รพ.มหาสารคาม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

(14-2-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะบุคลากร จัดกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส พร้อมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจการล้างมือ หยุดยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาและโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ” โดยนำผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณประตู ราวจับ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้าง สร้างความมั่นใจในการเข้ามารับบริการรักษา ภายในลิฟท์ และบริเวณหน้าห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความรู้ในการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี สร้างสุขอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติการและผู้ใช้บริการ
พร้อมรณรงค์ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นพื้นที่เสี่ยง ที่มีชุมชนใช้บริการจำนวนมาก และต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกร้านมัจฉากาชาด ให้บริการประชาชนเสี่ยงโชคจับรางวัล ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จ.มหาสารคาม ประจำปี 2563

(1-2-2563)  นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมออกร้านมัจฉากาชาด ให้บริการประชาชนเสี่ยงโชคจับรางวัล ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกับ จังหวัด 2 กิจกรรม ได้แก่ การจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณ และการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยทั้ง 2 กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด เช่น การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก

 

 

 

รพ.มหาสารคาม ปั้นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 372 ชั่วโมง

รพ.มหาสารคาม ปั้นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 372 ชั่วโมง เสริมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

(27-1-2563) ที่ห้องประชุมกามินทร์อาศรม ชั้น 2 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน ให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความปลอดภัยและเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่สนใจและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งทั้งหมดจะได้เข้าอบรม การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ และยาสมุนไพร เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 เมษายน 2563 โดยแบ่งเป็นภาคการบรรยาย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 10 มีนาคม 2563 ฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 และนำเสนอกรณีศึกษาวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2563

ด้าน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อสอดรับกับความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงนี้ขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมวิทยากรจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.มหาสารคาม

เมื่อผู้เข้าอบรมทั้ง 20 คน ผ่านการอบรมครบตามหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม และสามารถเข้ามาปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้ตามกฎหมาย รวมถึงสามารถปฏิบัติในหน่วยบริการสาธารณสุขในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รวมทั้งได้มีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอีกด้วย

โรงพยาบาลเปาโลเกษตร บริจาคเตียงผู้ป่วย โต๊ะค่อมเตียง และเสาน้ำเกลือ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-1-2563)  นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล หน่วยงานศัลยกรรมกระดูกหญิง ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 20 เตียง  โต๊ะค่อมเตียง 7 ตัว และเสาน้ำเกลือ 20 ต้น ที่ใช้แล้วสภาพดี จากโรงพยาบาลเปาโลเกษตร แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ส่งความสุขแก่ผู้ป่วยเด็ก รับขวัญวันเด็กปี 2563

ที่หอผู้ป่วยเด็กโต ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณกันตา คำพอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันส่งความสุข มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้กับเด็กป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนำตุ๊กตา ของเล่น และขนม ซึ่งได้รับการบริจาค จากเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปที่นำมามอบให้แก่น้อง ๆ ในหอผู้ป่วยเด็กโตและเด็กเล็กจำนวนกว่า 30 คน

โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ ส่งเสริมประชาชนดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย

(9-1-2563)  นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมอบขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ 2563  เพื่อให้ประชาชนรู้จัก เชื่อมั่น และใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชัน เมื่อมีอาการแน่นท้อง จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเบื้องต้น พร้อมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยสมุนไพร

ชมรม ปันบุญ ปันสุข และหลังอาน Bike  บริจาคผ้าห่ม 103 ผืน

(5-1-2563) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบผ้าห่ม จำนวน 103 ผืน มูลค่า 49,440 บาท จากตัวแทนชมรม ปันบุญ ปันสุข และหลังอาน Bike  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 50,000 บาท

พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

(24-12-2562) พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี  โดยมีแพทย์หญิงศิริพร มุฑาพร  รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินในครั้งนี้

ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะทำการซ้อมแผน การจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะทำการซ้อมแผน การจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

 

คุณพ่อสุทัศน์ ราชดา  บริจาคเงิน 20,000  บาท

คุณพ่อสุทัศน์ ราชดา  บริจาคเงิน 20,000  บาท  สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางรัตนภรณ์ ยนต์ตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ  โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรเป็นผู้รับมอบเงินในครั้งนี้