รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(18-3-2563) ที่ โรงเรียนวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย การให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่  การให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป  บริการทันตกรรมเคลื่อนที่  บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต และศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

 

มหาสารคาม – ส่งเสริมความรู้ ชุมชนบ้านหนองหิน “รู้ เลือก ใช้” ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัย สมุนไพร  กายใจเป็นสุข หยุดยั้ง NCDs ด้วยวิถี บวร.ร.

 

(13-3-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ เลือก ใช้” ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัย สมุนไพร กายใจเป็นสุขหยุดยั้ง NCDs ด้วยวิถี บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) เพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน บ้านหนองหินหมู่ 3 และหมู่ 4   ตำบลโคกก่อ  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีพระภิกษุ, นักเรียน อย.น้อย, ผู้ประกอบการร้านชำ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้นำชุมชน, เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของพื้นที่โคกก่อ ผู้เข้าร่วมประชุมอบรม จำนวน 200 คน   โดยจัดอบรมในครั้งนี้งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินโครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม (พชอ.)

 

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6

(13-3-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรการผ่านปฏิบัติงานตามหลักสูตร แก่นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา  จำนวน 16 คน ซึ่งนับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 5 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกระทรวงสาธารณสุข   ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนและการกระจายแพทย์ให้เหมาะสมในพื้นที่ชนบท   ซึ่งในงานยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบเกียรติบัตร    โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ ผู้ปกครอง นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี

 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนวาปีปทุม บริจาคถุงผ้า 500 ใบ

(9-3-2563) นางกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับมอบถุงผ้าจำนวน 500 ใบ จากผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนวาปีปทุม  โดยมีวชิรพงศ์ วงศ์สระคู เป็นผู้แทนมอบ  เพื่อนำไปให้กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เลิกใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาทุกครั้ง  โดยผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคถุงผ้า สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 043-711750

หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) วัดแสงอรุณ (วัดป่าดานวิเวก) บริจาคเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยความถี่เหนือเสียง (CUSA)  มูลค่า 3,850,000 บาท

(9-3-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยความถี่เหนือเสียง (CUSA)  มูลค่า 3,850,000 บาท  จากหลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) วัดแสงอรุณ (วัดป่าดานวิเวก) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีคณะลูกศิษย์เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้

 

หลวงปู่ทุย หรือ พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร จากวัดป่าดานวิเวก อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ท่านเป็นพระธรรมยุตสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศิษย์รุ่นน้องหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม หลวงปู่ทุยขึ้นชื่อว่าเป็นพระป่าที่ยังคงรักษาข้อวัตร ปฏิปทา และธรรมเนียมของพระป่าได้อย่างดี ท่านเคยเป็นพระอาจารย์ให้กับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อครั้งที่ท่านออกบวชในปีพ.ศ. 2547

 

วัดป่าดานวิเวก ตั้งอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ภายในมีเพียงอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยกุฎิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ที่สร้างด้วยไม้ และเรือนปฏิบัติธรรมของฆราวาส ถึงแม้ว่าหลวงปู่ทุยจะมีกิตติศัพท์ในเรื่องของความดุ เจ้าระเบียบ และความเคร่งครัด แต่ก็มีความเมตตาต่อลูกศิษย์มากมาย เพราะท่านตั้งใจจะยึดปฏิบัติตามแบบโบราณ ยึดกับของเก่า ไม่ใช้เทคโนโลยี เนื่องจากท่านเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามาจะเป็นผลเสีย คนสมัยนี้วิ่งเร็วเกินตัวเองไปมาก อันตราย ภายในวัดจะไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา พระสงฆ์และเณรใช้แสงไฟจากตะเกียงและน้ำบาดาลเท่านั้น ดังนั้นในวัดจึงไม่มีการบอกบุญ เรี่ยไร หรือตั้งตู้รับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ข้อห้ามอย่างหนึ่งที่หลวงปู่ทุยห้ามอย่างเด็ดขาดก็คือ ห้ามถ่ายภาพตัวท่านและภายในวัดเป็นอันขาด เพราะท่านไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อันใด

 

ถึงแม้ว่าท่านจะขึ้นชื่อในความดุและเจ้าระเบียบ แต่กระนั้นก็ยังคงมีพระและสามเณรหลั่งไหลเข้ามาจำพรรษาเพื่อศึกษาธรรมจากหลวงปู่ทุยอย่างไม่ขาดสาย ตั้งแต่ก่อตั้งวัดป่าดานวิเวกหลวงปู่ทุยได้จัดงานทอดผ้าบังสุกุลเพียงครั้งเดียวเมื่อปีพ.ศ. 2550 ในครั้งนั้นหลวงตามหาบัวเป็นผู้มารับผ้าป่า และอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2556 ในครั้งนั้นหลวงพ่อทุยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคลในงานมอบเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นองค์ประธาน

 

หลวงปู่ทุยเคยสอนหลักธรรมง่าย ๆ แต่แสดงให้เห็นถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามของท่าน ได้แก่

 

“โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด โยมเอาเงินไปให้พ่อแม่ได้บุญมากกว่าเอามาให้วัด เรื่องเงินไม่สำคัญ ฆารวาสมีศีล 5 ก็พอ”

 

“โยมอย่าเอาไฟฟ้าเข้าวัด เพราะจะทำให้พระต้องมีค่าใช้จ่าย พระไม่มีรายได้ อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าดีกว่า”

 

“โยมมาที่วัดขออย่าอึกทึกเสียงดัง มาอยู่วัดให้ทำสมาธิฝึกจิต ได้บุญกว่ามานั่งกราบพระ”

 

พุทธศาสนิกชนบางท่านอาจจะคิดว่าการทำบุญต้องใช้เงินทำบุญเป็นจำนวนมาก จนลืมไปว่าแท้จริงแล้วต้องใช้ธรรมะเป็นที่พึ่ง เหมือนดั่งที่พระพุทธวจนะที่กล่าวไว้ว่า พวกเธอทั้งหลาย จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ

 

ข้อมูลจาก www.goodlifeupdate.com

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

(4-3-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise: TX) เพื่อเตรียมความพร้อมระบบฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมระบบจัดการภาวะฉุกเฉินภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System : ICS) หากเกิดสถานการณ์จริง พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

Chiangmai Herbs Trading Limited บริจาคหน้ากากอนามัย (Surgical mask) 3M

(4-3-2563) คุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ  ร่วมรับมอบ หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 3M จำนวน 600 ชิ้น จาก Chiangmai Herbs Trading Limited เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคม ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ดีอย่างไร ?

 

วิธีเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เพื่อมารับบริการที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

ทำง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และแอพฯ SSO CONNECT

เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63

 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.ของทุกปี

ซึ่งในปี 2563 สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2562 – 31 มี.ค.2563

 

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี

สำหรับปี 2563 ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำร้องเปลี่ยนได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธ.ค.2562 – 31 มี.ค.2563

ถ้าหากกรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำและไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลนอกช่วงเวลาที่กำหนดได้ โดยเปลี่ยนระหว่างปีได้นอกเหนือจาก ม.ค.-มี.ค. ในแต่ละปี

ช่องทางเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ขั้นตอนการเปลี่ยนโรงพยาบาล

ช่องทางที่ 1 : ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/main

  • ลงทะเบียนและ Log in ให้เรียบร้อย
  • คลิก ผู้ประกันตน และ ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
  • เลือกสาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล
  • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ โดยต้องเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดที่ทำงานอยู่ หรืออาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัดใกล้เคียง
  • กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ช่องทางที่ 2 : ผ่านแอปพลิเคชั่น SSO CONNECT

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect จากนั้นลงทะเบียนข้อมูลต่างๆ
  • กดเลือกที่เมนู เปลี่ยนโรงพยาบาล
  • เลือกสาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล
  • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ โดยต้องเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดที่ทำงานอยู่ หรืออาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัดใกล้เคียง
  • กดยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลง

ส่วนการใช้งานแอปพลิเคชัน SSO Connect การใช้งานใกล้เคียงกับเว็บไซต์ครับ หากเราไม่เคยเป็นสมาชิก ต้องสมัครก่อนใช้งาน การใช้งานใกล้เคียงกับเว็บไซต์ www.sso.go.th เพียงแค่ย้ายมาอยู่ในมือถือเท่านั้น !

 

มหาสารคาม – ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 7  2563/1

(27-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เดินทางเข้าตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังผลสรุปการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงและข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ

รพ.มหาสารคาม เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์”

รพ.มหาสารคาม เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” ให้บริการคำปรึกษา-ตรวจ-รักษา ด้วยสารสกัดกัญชา โดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข

 

ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม” บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียงเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  และแพทย์ พยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 80 คน

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์ โดยผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย รักษาตามข้อบ่งชี้การใช้กัญชาทางการแพทย์ในสองกลุ่ม คือ 1.ในกลุ่มโรคที่ได้ประโยชน์ในการรักษา อันประกอบด้วย ๕ โรค ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อยารักษา และ 2.การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในกลุ่มโรคที่น่าจะได้ประโยชน์ในการรักษา เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง  ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรคพาร์กินสัน เป็นต้น ซึ่งการใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยกลุ่มโรคดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์และสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากกระทรวงสาธารณสุข

 

ด้าน นพ.ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า รพ.มหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการใช้กัญชาทางการแพทย์ ที่กำลังให้ความสนใจจากผู้ป่วย จึงได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มหาสารคาม ขึ้น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมบุคลากรสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ คอยบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและตรวจรักษา  ตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้การใช้กัญชาทางการแพทย์  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ นอกจากนี้ รพ.มหาสารคาม ยังบูรณาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยตามข้อบ่งชี้การใช้สารสกัดกัญชา ที่ผสมผสานกับยาตำรับสุขไสยาสน์ และตำรับทำลายพระสุเมรุให้แก่ผู้ป่วย เช่น ผู้ที่มีอาการเบื่ออาหาร เครียด นอนไม่หลับ ริดสีดวงทวารหนัก สะเก็ดเงิน เป็นต้น  โดยผู้ป่วยและประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มหาสารคาม ได้ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 12.00 น.

 

สำหรับ รพ.มหาสารคามเป็น 1 ใน 71 โรงพยาบาล ที่ดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ และมีความพร้อมในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยการให้บริการจะใช้รูปแบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคว่ามีความจำเป็นต้องได้รับสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์  ตามข้อบ่งชี้การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบริการให้คำปรึกษา และความรู้เกี่ยวกับการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ จากทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ