ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยปั๊ม

ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการผู้ป่วย จำนวน 1,000 ราย

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว

รพ.มหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงานศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ รพ.หนองคาย

(11-9-2563)  นางทัศนีพร ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบงาน ร่วมเดินทางการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีนายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงาน ให้การต้อนรับ  ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามได้รับงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) : Foreign Customer Service Center (FCSC)   เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เข้ามารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล รองรับการย้ายถิ่นอย่างเสรีของชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดตั้ง ศคอส. ครบทุกจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ง ศบต. แล้วทั้งสิ้น 133 แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องสลายนิ่ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะรถบรรทุกดีเซล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับถ่างขยายแผลเพื่อทำหัตถการและผ่าตัดระบบศัลยกรรมประสาทและสมอง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องมือสำหรับถ่างขยายแผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก จำนวน 6 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน จำนวน 1 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องจี้อากอน