รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

(23-01-62) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม พชอ.มหาสารคาม พร้อมมอบ Smart card อสม.สร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดมหาสารคาม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ขับเคลื่อนจังหวัดไอโอดีน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) ณ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

จากนั้น พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้มอบ Smart Card อสม. ซึ่งเป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม.และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Official line @Smart อสม. อีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ อสม. รวมถึงสำหรับรับเงินโอน 1,000 บาท/เดือน เป็นค่าป่วยการรายเดือน(จาก 600 บาท/เดือน) สมาชิก อสม. สามารถกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

นอกจากนั้น คณะรองนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ติดดาว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองเตา ซึ่งดำเนินงานโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.4.0 ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ อสม.มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความมีจิตอาสา สร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน สุขภาพ เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ส่งผลต่อการทำงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกในอนาคตต่อไป

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม