ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้