ประกาศแผนเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพ
เช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้