(4-11-2562) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม พร้อมคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับฟังข้อมูลด้านการให้บริการ ข้อมูลด้านสถานที่ และการบริหารจัดการภายใน เพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนและรักษาผู้ป่วย