ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ