ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เวชภัณฑ์มิ ใช่ยา 11 รายการ