ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยชีวิตชั้นสูง