ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน