(7-5-2567) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร  เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมคนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการถ้วนหน้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม โดยในวันนี้ มีคนพิการที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอเมืองมหาสารคาม รวม 161 คน

สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในมิติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนพิการและความเร่งด่วนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือตามประเภทความพิการ ด้วยเหตุคนพิการไม่ทราบถึงสิทธิสวัสดิการที่ตนพึงได้รับ รวมถึงคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับสิทธิสวัสดิการ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการได้ เนื่องจากประสบปัญหาด้านการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และประเภทความพิการ โครงการดังกล่าว จึงได้จัดรูปแบบการให้บริการเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนพิการกลุ่ม สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการถ้วนหน้า อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้ 1.) การลงพื้นที่คัดกรองคนพิการในระดับพื้นที่ 2.) การตรวจประเมินเพื่อรับรองความพิการ 3.) การออกบัตรประจำตัวคนพิการ และ 4.) การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ และการให้บริการนำพาคนพิการเข้ารับบริการต่างๆ ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชน ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาส สิทธิและความเท่าเทียมในสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน