การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ