(28-6-2567) ที่โรงงานผลิตสมุนไพรจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยคุณกัญตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมต้อนรับ คุณอัจฉรา  เชียงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และคณะตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เพื่อตรวจประเมินใหม่ต่ออายุการรับรอง ของโรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีความเชื่อมั่นในการใช้ยาจากสมุนไพรเพื่อดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้