เปิดบริการ

จันทร์ พุธ ศุกร์       เวลา  8.30 – 12.00

อังคาร พฤหัสบดี    เวลา  6.30 – 12.00   (หน่วยงานนัดล่วงหน้า 6.30 – 8.30)

 

คลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

จัดตั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของคนวัยทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพของคนวัยทำงาน ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขา และทีมพยาบาลอาชีวเวชอนามัยที่มีประสบการณ์เน้นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย วิเคราะห์ผลโดยห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน HA

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ การแพทย์แขนงนี้จึงเน้นหนักไปทางการป้องกันโรคเป็นหลัก

ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ

 • ออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพและ ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
 • รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน, การตรวจความพร้อมในการทำงาน
 • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากงานอุตสาหกรรม
 • บริการฉีดวัคซีน
 • ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน, การปฐมพยาบาล และการให้สุขศึกษาเบื้องต้น

การบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆ ดังนี้

การตรวจสุขภาพพื้นฐาน

     1.เอกซเรย์ทรวงอก

     2.ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (PE)

     3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

     4.ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)

 

การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย

    1.ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOMETRY) 

    2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (SPIRO METRY)

    3.ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ( Vision Occupational Health )

 

 

การตรวจเลือด ( Blood Chemistry )

 1.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

  2.ตรวจระดับไขมันในเลือด

   – Cholesterol

   – Triglyceride

   – HDL-Cholesterol

   – LDL-Cholesterol

 3.ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์ (URIC ACID)

 4.ตรวจการทำงานของไต (BUN, CREATININE)

 5.ตรวจการทำงานของตับ (BILIRUBIN, SGOT, SGPT, ALKALINE PHOSPHATASE)

 

 

การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา (SEROLOGY)

 • ตรวจหาเชื้อโรคกามโรค (VDRL)
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (ANTI-HIV)
 • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ เอ, บี เช่น HBsAg, HBsAb, Anti-HBC
 • ตรวจหาสารแอมเฟตามีน (AMPHETAMINE)
 • ตรวจระดับสารต่างๆที่ตกค้างในร่างกาย เช่น โครเมียม, แคดเมียม, อลูมิเนียม, Benzine, Toluene, แอมโมเนีย, ไซยาไนท์, สังกะสี, นิกเกิ้ล, สไตลีน, ยาฆ่าหญ้า, ไซลีน, Methlyl Ethyl Ketone และสารอันตรายอื่นๆ

นอกจากนี้คลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม ยังให้บริการตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์  ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ พร้อมมีทีมงานให้คำแนะนำ ทั้งก่อนและหลังการตรวจสุขภาพอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพสามารถทำงานได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

 • เพื่อให้มีโอกาสค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

 

โรคจากการประกอบอาชีพที่เป็นปัญหาในประเทศไทย มีดังนี้

 • อุบัติภัย / การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
 • โรคปอดจากการประกอบอาชีพ รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคซิลิโคลิส, โรคบิสสิโนสิส และอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ
 • โรคพิษจากสารโลหะหนัก เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคพิษสารหนู ปรอท แมงกานีส
 • โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
 • โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
 • ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง
 • ภาวะเป็นพิษต่อระบบประสาท
 • โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดจากการทำงาน

 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-711750 ต่อ 295 , 306 

นายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ

แพทย์เฉพาะทาง สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

 

นายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ
นายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ