รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อไรรัสโควิด-19 ทบทวนมาตรการและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค ทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ
 
อีกทั้งได้เป็นการติดตามการดําเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมาย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม

การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาลมหาสารคาม บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคามแจ้งการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เวลาตรวจ จันทร์-ศุกร์ 8.30-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. / เสาร์ – อาทิตย์ 9.00-11.00 น.

 

1.ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

ตรวจผลออนไลน์ได้แต่ไม่สามารถออกใบรับรองได้

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ลงทะเบียน 8.30-12.00 น. เริ่มเก็บตัวอย่าง 13.30 – 15.00 น.

ผลออกภายใน 24 ชม. หลังตรวจ ค่าตรวจ 450 บาท

 

2.ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ตรวจด้วยวิธี  RT PCR

ต้องการใบรับรอง / ผลตรวจจากแพทย์

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ลงทะเบียน 8.30-12.00 น.  เริ่มเก็บตัวอย่าง 13.30 – 15.00 น.

ผลออกภายใน 24 ชม. หลังตรวจ ค่าตรวจ 1,600 บาท

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิถา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักด์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  จัดพิธีรับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 มีผู้ได้รับจำนวน 36 ราย และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  8 ราย

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เมษายน 2564

สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โทน. 9345

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหัวหน้าหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่ แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นกรณีเฉพาะราย

2. ใบอนุญาตตามข้อ 1 ต้องมีอายุครอบคลุมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

3. ได้รับการแจ้งหรือต่อสัญญาให้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่เป็นส่วนงานในสังกัดของราชการ หรือใน กำกับของรัฐจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

4. ไม่เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ก่อน หรือ ระหว่างการฝึกอบรม

5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

6. มีประวัติการทำงานดี ความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ หรือสอบสวนทางวินัย ซึ่ง ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

7. ผู้สมัครที่รับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

รู้ทัน : Rootan แจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์

รู้ทัน : Rootan” หมายความว่า “รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์”
รู้ทัน หมายถึง ประชาชนทั่วไปรับรู้เท่าทันภัยไซเบอร์
แจ้งไว หมายถึง การสื่อสารระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการแจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ที่ รวดเร็ว และทันท่วงที
เตือนภัยไซเบอร์ หมายถึง เน้นเรื่องภัยไซเบอร์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหา เข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
– แจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอ
– ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นโดยส่วนนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์

ที่มา:

  • https://rootan.dsi.go.th/
  • https://www.dsi.go.th/th/Detail/1e59ca7364cd8deed6063efbd881ab93