พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิถา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักด์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  จัดพิธีรับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 มีผู้ได้รับจำนวน 36 ราย และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  8 ราย

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เมษายน 2564

สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โทน. 9345

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหัวหน้าหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่ แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นกรณีเฉพาะราย

2. ใบอนุญาตตามข้อ 1 ต้องมีอายุครอบคลุมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

3. ได้รับการแจ้งหรือต่อสัญญาให้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่เป็นส่วนงานในสังกัดของราชการ หรือใน กำกับของรัฐจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

4. ไม่เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ก่อน หรือ ระหว่างการฝึกอบรม

5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

6. มีประวัติการทำงานดี ความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ หรือสอบสวนทางวินัย ซึ่ง ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

7. ผู้สมัครที่รับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

รู้ทัน : Rootan แจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์

รู้ทัน : Rootan” หมายความว่า “รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์”
รู้ทัน หมายถึง ประชาชนทั่วไปรับรู้เท่าทันภัยไซเบอร์
แจ้งไว หมายถึง การสื่อสารระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการแจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ที่ รวดเร็ว และทันท่วงที
เตือนภัยไซเบอร์ หมายถึง เน้นเรื่องภัยไซเบอร์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหา เข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
– แจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอ
– ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นโดยส่วนนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์

ที่มา:

  • https://rootan.dsi.go.th/
  • https://www.dsi.go.th/th/Detail/1e59ca7364cd8deed6063efbd881ab93

รพ.มหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน โหลดแอปหมอชนะ เพื่อชนะ COVID-19

📲 โหลดติดมือถือไว้อุ่นใจได้นะ
iOS 👉 https://apple.co/3mTo6en
Android 👉 https://bit.ly/3mWguaS
HUAWEI AppGallery 👉 https://bit.ly/2WQ9HFa
#หมอชนะ #โควิด19 #COVID19 #MDES #กรมควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุข #สพร #DGA
📍 อัปเดตข้อมูลแอปหมอชนะคลิก https://www.dga.or.th/th/profile/2176/

การพัฒนาการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่าย​อวัยวะเขตสุขภาพที่​ 7

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

การพัฒนาการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่าย​อวัยวะเขตสุขภาพที่​ 7

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม​ ชั้น 7​ อาคารอุบัติเหตุ​และฉุกเฉิน​ 11​ ชั้น​ โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ขอเชิญ ICWN ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2563

ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

รายละเอียด…สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โทร. 9227

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (QR code)
09.00-09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนางคะนึงนิจ ศรีษะโคตร หัวหน้าพยาบาล
09.30-09.45 น. วาระแจ้งเพื่อทราบ โดย นางบุษฐกาญจน์ สาระรัตน์ธนโชติ
09.45-10.15 น. ชี้แจงเอกสารในการสำรวจความชุกของการติดเชื้อ โดย นางพรหมจรรย์ ปาปะขี
10.15-12.00 น. บรรยายวิชาการ  เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล และเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยนางพิมลพรรณ อันทะหวา
12.00-13.00 น. ———-  พักรับประทานอาหารกลางวัน ——–
13.00-14.30 น. บรรยายวิชาการ  เรื่องการสำรวจความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล  โดย นางนุชจรี พันธุ์โยศรี
14.30-15.00น. จัดทีมเพื่อลงสำรวจในแต่ละหอผู้ป่วย 30 แห่ง โดยนางสาวนิศมา  แสนศรี
15.00-16.30 น. ICWN แต่ละหอผู้ป่วยลงเตรียมข้อมูลที่หน่วยงานตนเอง
หมายเหตุ ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุมและรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. เตรียมเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยแต่ละหอผู้ป่วย
10.00-12.00 น. แต่ละทีมลงสำรวจความชุกของการติดเชื้อในหอผู้ป่วย จำนวน 30 แห่งตามที่ได้รับมอบหมาย
12.00-13.00 น. ———-  พักรับประทานอาหารกลางวัน ——–
13.00-15.00 น. สำรวจอัตราการติดเชื้อในหอผู้ป่วย  (ต่อ)
15.00-16.30 น. สรุปวิเคราะห์ และนำเสนอผลการสำรวจหอผู้ป่วยทุกหอตามแบบฟอร์ม
 ———– ปิดการประชุม ——————
หมายเหตุ ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม

 

ตรวจเชื้อ COVID – 19

โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมให้บริการ ตรวจเชื้อ COVID – 19 ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

ฟรี หากประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายอาจติดเชื้อ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้ว เห็นควรต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสามารถตรวจหาเชื้อได้

แต่กรณีที่ประชาชนประสงค์จะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เอง เพื่อทำใบรับรองต่าง ๆ นอกเหนือจากกว่ารักษา จะมีค่าบริการเก็บเชื้อส่งตรวจ 3,540 บาท

สอบถามเพิ่มเติม 043-711750-4