ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลมหาสารคาม สาหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศดีเด่น-ดีมาก ลงเว็บ

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลมหาสารคาม สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประกาศดีเด่น-ดีมาก 1_65-ผอ. ลงนาม

ขอเชิญร่วมส่ง ผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์

เสนอผลงงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19

และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ฉลองมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565

ประเด็นทางวิชาการ/นวัตกรรม ที่สอดคล้อง

  1. นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

1) ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

2) เศรษฐกิจสุขภาพ

3) ยกระดับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ และภูมิปัญญาไทย

4) ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่

5) การจัดการวิกฤตโควิด 19

6) พัฒนาระบบบริการถ้วนหน้า

7) การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก

8) การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

9) องค์การแห่งความสุข

  1. สถานการณ์ปัจจุบัน

1) การดูแลผู้ป่วยโควิด 19

2) การจัดการความเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19

3) การสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19

4) การสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่

5) การบริการสาธารณสุขอื่นๆ ในรูปแบบ New Normal

  1. service plan และงานประจำอื่น ๆ

ประเภทผลงาน

  1. ผลงานวิชาการนำเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation)
  2. ผลงานวิชาการที่นำเสนอด้วยโปสเตอร์หรือนวัตกรรม (Poster/Innivation presentation)
  3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์

 

ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด

วันที่ 2 – 17 มิถุนายน 2565

– ส่งผลงานวิชาการทุกประเภท ช่องทาง Email : researchmskh@gmail.com

หรือตาม QR code ด้านล่าง

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565

– รวบรวมผลงานวิชาการฯ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบเบื้องต้น

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565

– ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขผลงานฯ

วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2565

– ลงทะเบียน/สมัครส่งผลงานฯ ด้วยตนเอง

– ช่องทาง Online ทางเว็บไซต์ www.moph.go.th (เท่านั้น)

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

วันที่ 23 – 27  พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น3   โรงพยาบาลมหาสารคาม

กำหนดการอบรม โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อไรรัสโควิด-19 ทบทวนมาตรการและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค ทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ
 
อีกทั้งได้เป็นการติดตามการดําเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมาย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม

โรงพยาบาลมหาสารคาม บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคามแจ้งการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

 

 

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิถา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักด์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  จัดพิธีรับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 มีผู้ได้รับจำนวน 36 ราย และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  8 ราย

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เมษายน 2564

สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โทน. 9345

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหัวหน้าหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่ แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นกรณีเฉพาะราย

2. ใบอนุญาตตามข้อ 1 ต้องมีอายุครอบคลุมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

3. ได้รับการแจ้งหรือต่อสัญญาให้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่เป็นส่วนงานในสังกัดของราชการ หรือใน กำกับของรัฐจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

4. ไม่เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ก่อน หรือ ระหว่างการฝึกอบรม

5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

6. มีประวัติการทำงานดี ความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ หรือสอบสวนทางวินัย ซึ่ง ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

7. ผู้สมัครที่รับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข