ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดตามคิว อาร์ โค้ด สิ่งที่ส่งมาด้วย

วิจัยและนวัตกรรม ในสังคมยุคหลังโควิด – 19

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ โครงการประชุมมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ ในโรงพยาบาลมหาสารคามปี 2565

“วิจัยและนวัตกรรม ในสังคมยุคหลังโควิด – 19”

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ประกวดนำเสนอผลงานวิชาการ 1) การนำเสนอแบบ Poster Presentation* แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1) CQI

1.2) นวัตกรรม * หมายเหตุ : Poster Presentation ใช้รูปแบบ Electronic Poster

2) การนำเสนอแบบ Oral Presentation แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

2.1) วิจัย/R2R

2.2) เรื่องเล่าจริยธรรม/คุณธรรม

2.3) Research and Innovation Implementation **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานวิชาการ ทุติยาภรณ์ วันชูเสริม 9221 , 9224 Email : researchmskh@gmail.com

 

 

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลมหาสารคาม สาหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศดีเด่น-ดีมาก ลงเว็บ

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลมหาสารคาม สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประกาศดีเด่น-ดีมาก 1_65-ผอ. ลงนาม

ขอเชิญร่วมส่ง ผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์

เสนอผลงงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19

และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ฉลองมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565

ประเด็นทางวิชาการ/นวัตกรรม ที่สอดคล้อง

  1. นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

1) ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

2) เศรษฐกิจสุขภาพ

3) ยกระดับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ และภูมิปัญญาไทย

4) ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่

5) การจัดการวิกฤตโควิด 19

6) พัฒนาระบบบริการถ้วนหน้า

7) การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก

8) การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

9) องค์การแห่งความสุข

  1. สถานการณ์ปัจจุบัน

1) การดูแลผู้ป่วยโควิด 19

2) การจัดการความเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19

3) การสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19

4) การสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่

5) การบริการสาธารณสุขอื่นๆ ในรูปแบบ New Normal

  1. service plan และงานประจำอื่น ๆ

ประเภทผลงาน

  1. ผลงานวิชาการนำเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation)
  2. ผลงานวิชาการที่นำเสนอด้วยโปสเตอร์หรือนวัตกรรม (Poster/Innivation presentation)
  3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์

 

ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด

วันที่ 2 – 17 มิถุนายน 2565

– ส่งผลงานวิชาการทุกประเภท ช่องทาง Email : researchmskh@gmail.com

หรือตาม QR code ด้านล่าง

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565

– รวบรวมผลงานวิชาการฯ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบเบื้องต้น

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565

– ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขผลงานฯ

วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2565

– ลงทะเบียน/สมัครส่งผลงานฯ ด้วยตนเอง

– ช่องทาง Online ทางเว็บไซต์ www.moph.go.th (เท่านั้น)

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

วันที่ 23 – 27  พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น3   โรงพยาบาลมหาสารคาม

กำหนดการอบรม โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565