ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372-ชั่วโมง

ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย372-ชั่วโมง

โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5-2566

(22-5-2566) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม

ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม

ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม

ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ (Admin) ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID

ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ (Admin) ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID

ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ (Admin) ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดตามคิว อาร์ โค้ด สิ่งที่ส่งมาด้วย