ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม

ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม

ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม

ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ (Admin) ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID

ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ (Admin) ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID

ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ (Admin) ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดตามคิว อาร์ โค้ด สิ่งที่ส่งมาด้วย

วิจัยและนวัตกรรม ในสังคมยุคหลังโควิด – 19

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ โครงการประชุมมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ ในโรงพยาบาลมหาสารคามปี 2565

“วิจัยและนวัตกรรม ในสังคมยุคหลังโควิด – 19”

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ประกวดนำเสนอผลงานวิชาการ 1) การนำเสนอแบบ Poster Presentation* แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1) CQI

1.2) นวัตกรรม * หมายเหตุ : Poster Presentation ใช้รูปแบบ Electronic Poster

2) การนำเสนอแบบ Oral Presentation แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

2.1) วิจัย/R2R

2.2) เรื่องเล่าจริยธรรม/คุณธรรม

2.3) Research and Innovation Implementation **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานวิชาการ ทุติยาภรณ์ วันชูเสริม 9221 , 9224 Email : researchmskh@gmail.com

 

 

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลมหาสารคาม สาหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศดีเด่น-ดีมาก ลงเว็บ