หน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 

1. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบ้านส่องนางใยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอระดับเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ2562 (ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล)

 


2. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบ้านส่องนางใยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอขวัญใจประชาชนระดับเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ2562(ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล)


3. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองราชภัฎรับรางวัลเผยแพร่สื่อต่อเนื่องระดับเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ2562(นางเกศมุกดา ไตรรัตน์)

รพ.มหาสารคาม รับรางวัล “หน่วยงานที่มีการกำกับองค์กรที่ดีระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562”

(27-11-2562) นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการกำกับองค์กรที่ดีระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จากนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563  ณ ห้องประชุม ไพรจิตร ยุวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลมหาสารคาม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ในเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับประเทศ Green and Clean Hospital

(5-8-2562) โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเรื่อง โรงพยาบาลมหาสารคามอาหารปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้นำเสนอ ในเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับระดับประเทศ Green and Clean Hospital ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง  แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

 

 

ทันตแพทย์หญิงนัชนพ รัตนเดชสกุล ได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

ทันตแพทย์หญิงนัชนพ รัตนเดชสกุล รพ.มหาสารคาม ได้คัดเลือกให้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คป.ทส.) ทั้ง 20 จังหวัด ในงานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ ณ โรงแรมเทพนคร จ. บุรีรัมย์

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต

(22-7-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 3 รางวัล ได้แก่  รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ชนะเลิศ ระดับเขต “การพัฒนา รพ.มหาสารคามอาหารปลอดภัย  มั่นงคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”   รางวัลการดำเนินงาน Green and Clean plus  และรางวัลจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพร งานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต  โดยมีนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ   ในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นวัตกรรม Green and Clean Hospital ตามโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อนในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมออคิดบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด   จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต

ขอแสดงความยินดีกับ นางนิตยา ฤทธิ์ศรี ในโอกาสรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณรางวัลธัญญารักษ์

โรงพยาบาลมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ นางนิตยา ฤทธิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลยาเสพติดชุมชน โรงพยาบาลมหาสารคาม   ในโอกาสรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณรางวัลธัญญารักษ์   อวอร์ด ดีเด่นด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี  ศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัยเป็นประธานการประชุมและมอบรางวัล

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2561  E- Claim Awards 2018

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2561  E- Claim Awards 2018

(16-5-2561) นางทัศนีพร ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับรางวัล การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2561 (E- Claim Awards 2018) ประเภทสถานพยาบาลที่มีการับทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสามพันข้อมูล ดีเด่นอันดับ 1 ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2561  E- Claim Awards 2018

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2561  E- Claim Awards 2018

 

ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(16-5-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และองค์กรแพทย์  ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการลำดับที่ 3 นับตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ตามข้อตกลงในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยโรงพยาบาลมหาสารคามได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2548 ซึ่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสอนภาคทฤษฎี ในชั้นปรีคลินิกและโรงพยาบาลมหาสารคามจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ทั้งนี้ได้เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นรุ่นแรก ในปี 2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556

 

ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก แด่นายธวัชไชย วรรณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และครอบครัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก  ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก แด่นายธวัชไชย วรรณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และครอบครัว

(31-3-2562) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นายธวัชไชย วรรณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมครอบครัว พระราชทานรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และทรงจักรยานนำประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมในกิจกรรม  “Bike อุ่นไอรัก” และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จากทั่วประเทศ ที่สมควรได้รับรางวัล Super Biker ในการนี้ พระราชทานโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Super Bikerในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.บุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ “Bike อุ่นไอรัก”

2.ครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก

3.แข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด)

4.หนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด)

5.นักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส สวยงาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ของเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562

 

 

เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา

เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา ได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานประเภท oral presentation (บรรยาย) เรื่อง “ระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยกลไกพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ”

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานประเภท oral presentation (บรรยาย) เรื่อง “ระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยกลไกพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ” จากนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยกลไกพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ ในงานประชุมวิชาการ National Conference on Health Products and Consumer Protection 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรามา กาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา