ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อกยว่า 500 ลิตร

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ 500 ลิตร

ประกาศ เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก หลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประการศ เปลี่ยนแปลงแผนงานเช่า

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 หมวด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุการแพทย์ (หู คอ จมูก) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ (หู คอ จมูก) จำนวน 8 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง รายการจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ (สำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 154 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารา 8 เตียง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจ เคลื่อนย้ายได้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจ ขนาดกลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องตรวจอวัยวะภายใน