ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ (Auto pulse)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องช่วยนวดหัวใจ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์คอม 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 รายการเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการกล้องส่องตรวจกระเพาะอหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน03. ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน02. ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผน01. ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอด LED

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน โคมไฟผ่าตัดใหญ่