ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องนึ่ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ปรกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดถ่ายทอดสัญญาณควมละเอียดสูง

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการแถบตรวจน้ำตาล(Strip) (50/กล่อง) จำนวน 8,500 กล่อง

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศเผยแพร่แผน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ