EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
63093_โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล