EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ขออนุมัติประกาศและแจ้งเวียน
EB17 ประกาศมาตรการ
รายงานผล
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
63093_โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล