รพ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.นครพนม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนครพนม ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 11 คน นำโดยคุณทิพย์วิภา  สังอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่ (23-9-2565)

 

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอวาปีปทุม

(21 ก.ย. 65)  ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอวาปีปทุม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดให้แก่ตัวแทนราษฎร และมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยจัดกิจกรรม ให้บริการประชาชน ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และ หน่วยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแสง และตำบลใกล้เคียงเข้ารับบริการ

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2565

โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2565
(20-09-2565) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ได้มีพิธีการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ อันได้แก่
1. นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 12 ได้รับมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร” ประจำปี 2564 จากสมาคม ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูศิษย์เก่าที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่นราชาออคิต จ.ขอนแก่น วันที่ 9 กันยายน 2565
2. โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า หออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ (CCU) เป็นหน่วยงานที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565
3. นางสาวณัฐจิรา อัปปะมะโน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดผลงานประเภทภาพเล่าเรื่อง (Photo Voice) ประเด็นการนำเสนอ การดำเนินงานควบคุมและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ชื่อภาพ ทางออก คือทางรอด ของสังคม เร่งค้นหา รักษาให้ทัน ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2565
4. นายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอ Poster Presentation Award 2022 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ สาธารณสุขภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 12 วันที่ 2-3 กันยายน 2565
5. นางนิตยา ฤทธิ์ศรี ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 ในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 จากกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 กันยายน 2565
6. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ปัตติทานัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ แบบ Poster Presentation กลุ่ม COVID 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 “พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ ก้าวข้ามภัย COVID-19 สู่วิถี New Normal” วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
7. นางศิริมา ไชยมูล ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น สาขา อาหาร ยา และการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา Oral Presentation เรื่อง การประยุกต์ใช้ยาเม็ดรับประทานในการพัฒนาสูตรตำรับยาเตรียมเฉพาะคราว ครีมทาช่องคลอดคอนจูเกทเอสโตรเจน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8. นางสาวพจนีย์ ขูลีลัง ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น สาขาการพยาบาล ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา Oral Presentation เรื่อง การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายแบบบูรณาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9. นายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข สาขา บริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข สาธารณสุขทั่วไป เศรษฐกิจสุขภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10 งานมหกรรมประกวดวิชาการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2565
10.1 รางวัลผลงานวิชาการ ประเภท วิจัย/R2R
รางวัลที่ 1 นายอดิศักดิ์ ถมอุดทา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาตำรับอิมัลชันเจชลจากสารสกัดพริกและไพร”
(รางวัลที่ 2-3 รางวัลชมเชย 2 รางวัล Popular vote 1 รางวัล)
10.2 รางวัลผลงานวิชาการ ประเภท CQI
รางวัลที่ 1 นางสาวณัฐกานต์ ปวงสุข หอผู้ป่วยเฉพาะโรค เรื่อง “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจาการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา-2019”
(รางวัลที่ 2-3 รางวัลชมเชย 2 รางวัล Popular vote 1 รางวัล)
10.3 รางวัลผลงานวิชาการ ประเภท นวัตกรรม
รางวัลที่ 1 นายวุฒิชัย โพธิ์สน หอผู้ป่วยเฉพาะโรค เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรม Safety Wheel : หมุนปุ๊บ รู้ปั๊บ เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หอผู้ป่วยเฉพาะโรค โรงพยาบาลมหาสารคาม”(รางวัลที่ 2-3 รางวัลชมเชย 2 รางวัล Popular vote 1 รางวัล)
10.4 รางวัลผลงานวิชาการ ประเภท เรื่องเล่า
รางวัลที่ 1 นางสาวเจนจิรา เกิดน้อย งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เรื่อง “พยาบาลคนสุดท้าย”(รางวัลที่ 2-3 รางวัลชมเชย 2 รางวัล Popular vote 1 รางวัล)
10.5 รางวัลผลงานวิชาการ ประเภท Research and Innovation Implementation รางวัลที่ 1 นางปริญา ถมอุดทา งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง “พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการอาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพรเพื่อสุขภาวะประชาชนอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” (รางวัลที่ 2-3 รางวัลชมเชย 2 รางวัล Popular vote 1 รางวัล)

รพ.มหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล จากกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

รพ.มหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล จากกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

(3-8-2565)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   พร้อมด้วยนางคนึงนิจ  ศรีษะโคตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม  และคณะบุคลากร ร่วมรับฟังสรุปการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลนำสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โดย ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการพยาบาล หัวหน้าคณะผู้เยี่ยมประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ด้วยกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1- 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ของหน่วยงานบริการพยาบาลในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ซึ่งเป็นการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ให้ได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ และส่งผลต่อการบริการคุณภาพแก่ประชาชน ซึ่งจากตลอดระยะเวลาที่คณะผู้เยี่ยมประเมินคุณภาพการพยาบาล ฯ ได้สำรวจและประเมิน ผลปรากฏว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม สามารถมีคะแนนผ่านการประเมิน NQA Class

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   ขอแสดงความยินดี กับฝ่ายการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และพยาบาลทุกท่าน ในการรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล และผ่านการประเมิน และเตรียมรับโล่รางวัล Nursing Quality Assessment Class ( NQA Class )  จากกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

รพ.มหาสารคาม อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนผดุงนารี

รพ.มหาสารคาม อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนผดุงนารี รู้ทันการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมกับ  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องใย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนผดุงนารี  ตามโครงการ  อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค ห่วงใย ใส่ใจชุมชน ปี 2565  โดยมีนายปรีชา จันทรเสนา  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงเรียนผดุงนารี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาหาร 5 โรงเรียนผดุงนารี  ในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย วิทยากร, ครูและนักเรียน จำนวน 50 คน

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนแกนนำ อย.น้อย เหล่านี้  ได้มีความรู้เรื่องการเลือกซื้อ  เลือกบริโภค ยา อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การฝึกใช้ชุดทดสอบต่าง ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือน และชุมชน เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับตนเองและขยายผลสู่บุคคลรอบข้าง และเพื่อให้เป็นโรงเรียนอาหารปลอดภัย  (Food Safety School)  โรงเรียนยาปลอดภัย  (RDU School)  และผลักดันให้โรงเรียนผดุงนารี  ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงเรียน  อย.น้อย ในระดับ “ดีเยี่ยม”  (22 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่

(11-10-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการฉีควัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่กลุ่มนักเรียนและเยาวชน อายุ 12 – 18 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ปัจจุบันมีความคืบหน้าถึงร้อยละ 85 ของจำนวนเป้าหมาย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แจ้งเพื่อทราบว่า พื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ “วัดพุทธวนาราม” หรือ วัดป่าวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ COVID Free Setting ซึ่งเป็นมาตรการองค์กรหรือสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ให้เปิดกิจการ จัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนมหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่

รพ.มหาสารคาม ร่วมส่งบุคลากรสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่กรุงเทพฯ

(2-8-2564)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ในการค้นหาผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการดูแล Home Isolation ต่อไป ซึ่งบุคลากรที่ร่วมสนับสนุนภารกิจรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายมานพ โพธิ์รัตน์    นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

2.นายกฤษดา น้อยสุวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

3.นายศิวกร แสนยะมาตย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4.นางสวาณัฐจิรา อัปปะมะโน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

และ 5.นายชัยพฤกษ์  ไชยรัตน์  พนักงานขับรถ

 

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.มหาสารคาม คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฟรี

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง แม่นยำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับจังหวัดมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน จำนวน 350 คน

 

โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข นำรถเคลื่อนที่ 1 ขบวน ประกอบด้วย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  รถนิทรรศการ  และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รถตรวจ และสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง ออกมาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า 13 ปี ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรุนแรงมากขึ้น และเสียชีวิตกว่า 60,000 คนต่อปี  สถิติการป่วยด้วยโรคมะเร็งจังหวัดมหาสารคาม 5 อันดับแรก ปี 2558-2562 พบว่า อัตราป่วยสูงสุด คือ  มะเร็งเต้านม รองลงมาคือ มะเร็งท่อน้ำดี ลำไส้ ปอด และปากมดลูก ตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม  ได้มีการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคมะเร็ง  มาอย่างต่อเนื่อง  และถือเป็นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน อย่างเข้มข้นจริงจัง โดยดำเนินการคัดกรองแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย และแยกระดับความรุนแรงของโรค เพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพมากขึ้น  มีกระบวนการลดความรุนแรงของระยะโรค พัฒนาบุคลากรเพื่อดูแล  กลุ่มป่วย พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันน่าเชื่อถือมาโดยตลอด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า เราสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงระดับปกติทุกคน ควรเริ่มจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ  และควรตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านมในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด เช่น อายุ 40 ปีขึ้นไป เมื่อพบสิ่งผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที

มหาสารคาม - ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม – ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

(15-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงข้อมูลและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ จำนวนกว่า 200 คน สำหรับการตรวจราชการครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธิ์) และเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกัน

“ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค” ตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดงานกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค” ตามนโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(1-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จั ดกิจกรรม  “ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค”  ทำความสะอาด กวาดเก็บขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  โดยช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังชุมชนอุทัยทิศ เพื่อรณรงค์กับประชาชนในพื้นที่  และหลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริเวณรอบโรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล ให้น่าอยู่ ร่มรื่น และมีความสะอาด เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน ตามนโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข