การพัฒนาการจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

ขอเชิญ  แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมรับฟังวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ

ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ งานIC  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถาม โทร 227