รพ.มหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมบริการด้านจริยธรรมคุณธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2566

(1-5-2566) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมบริการด้านจริยธรรมคุณธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการให้บริการแก่บุคลากร มีทัศนคติที่ดีสามารถติดต่อสื่อสาร รู้จักประสานงานกับเพื่อนร่วมงานระหว่างกลุ่มภารกิจ ให้ความร่วมมือทำงานแบบบูรณาการ ตลอดจน สามารถขับเคลื่อนงานนโยบายของโรงพยาบาลไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 และ8-10 พฤษภาคม 2566 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,200 คนจำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ที่ห้องประชุมมตักิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม