เฝ้าระวังความปลอดภัยไส้กรอกและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ลงพื้นที่เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในแหล่งจำหน่ายไส้กรอกและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในแหล่งจำหน่ายไส้กรอกและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่น ๆ ในเขตตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและอาหารแปรรูปอื่นๆ ซึ่งเป็นร้านขายปลีกและส่ง จำนวน 9 ร้าน ผลการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารไม่พบผลิตภัณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห้ามจำหน่ายทั้ง 32 รายการ

ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคามได้ออกรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและอาหารแปรรูปอื่นๆ ที่ห้ามจำหน่ายและให้ความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สังเกต ต้องมีฉลากภาษาไทยที่ีครบถ้วน ได้แก่ ที่ฉลากจะต้องระบุชื่ออาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ส่วนประกอบและข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร น้ำหนักสุทธิ เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ก่อนทุกครั้ง