รพ.มหาสารคาม ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน

รพ.มหาสารคาม ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดธัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม เพื่อบริการด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพ รายได้ และสวัสดิการ กีฬาผู้สูงอายุและนันทนาการรื่นเริง และการบูรณาการธรรมะสู่สุขภาวะทางจิต และได้การขยายการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนในเชิงรุก โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดธัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยว่า การส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมจัดให้เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ซึ่งสังคมในยุคปัจจุบัน การดำเนินชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ ดังเช่น โควิด-19 และโรคที่มาจากพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล สิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพในยุคนี้คือ การเพิ่มความสามารถของบุคคลให้มีศักยภาพเพื่อการดำรงคงอยู่ของสุขภาวะ ที่จะต้องมีการสร้างและส่งเสริมให้ดีขึ้น ตลอดจนการควบคุมปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้คนมีสุขภาพดี
การจัดตั้ง“ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่าย จังหวัดมหาสารคาม” ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จะเห็นได้ว่า ทุกภาคีในพื้นที่ได้มีการร่วมมือกันในการดำเนินการ ตั้งแต่ การวิเคราะห์บริบทของตนเองเพื่อผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม วิธีการ ทำงาน การประสานความร่วมมือในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นที่พึงพอใจของประชาชน นำไปสู่สังคมสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืนได้
ทั้งนี้ กราบขอบพระคุณ พระครูสารกิจประยุต ที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่วัดธัญญาวาสและร่วมเป็นแกนนำในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และขอชื่นชมเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ โดยเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน มองเห็นจุดแข็ง และเกิดความต้องการขยายการพัฒนาเพื่อสร้างสุขภาวะในชุมชน ระดมทุนด้วยตนเอง ในรูปแบบของผ้าป่าสามัคคี สะท้อนถึงความมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมทุนทรัพย์ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม
(2 พฤศจิกายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทาน ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระในเบื้องต้น ด้วยทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย
พร้อมนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ยังทรงห่วงใยในปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของ พี่น้องประชาชน และทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงทรงพระกรุณาโปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็ว รวมถึงการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ อีกทั้งให้คำแนะนำปรึกษา ปัญหาด้านสุขภาพทั่วไปด้วย นับเป็นพระกรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
ในโอกาสนี้ นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน ณ วัดบ้านมะกอก หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม – รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาล

มหาสารคาม – รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

 

ที่บริเวณลานหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” จ.มหาสารคาม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาสารคาม และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ เช็ดสิ่งของและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันบริเวณหน้าห้องตรวจโรค ราวจับบันได ลูกบิดประตูต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสาพระราชทาน วปร. 904 จำนวน 500 คน เข้าร่วม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้มีมวลชนจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วม ทำความสะอาดโรงพยาบาล

สำหรับพื้นที่ทำความสะอาด ได้แก่ บริเวณชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุและ พื้นที่สาธารณะที่ให้บริการประชาชน ซึ่งอาจจุดเสี่ยงแพร่เชื้อโรคต่างๆ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือ  แอลกอฮอล์ 70% เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ประชาชนสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู  ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ลูกบิดประตู   รวมถึงห้องน้ำ  พร้อมกันนี้ ได้รณรงค์ให้ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนประชาชนผู้มารับบริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจหรือเชื้อโควิด-19  แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นผ่านทางการไอและจาม และลดการติดเชื้อจากมือสู่ปากในระดับหนึ่งได้อีกด้วย

รพ.มหาสารคาม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

(14-2-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะบุคลากร จัดกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส พร้อมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจการล้างมือ หยุดยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาและโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ” โดยนำผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณประตู ราวจับ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้าง สร้างความมั่นใจในการเข้ามารับบริการรักษา ภายในลิฟท์ และบริเวณหน้าห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความรู้ในการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี สร้างสุขอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติการและผู้ใช้บริการ
พร้อมรณรงค์ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นพื้นที่เสี่ยง ที่มีชุมชนใช้บริการจำนวนมาก และต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา.“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

(15-1-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้ัอมคณะบุคลากร รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา .“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ ณ ลำห้วยขอนสัก ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

สำหรับโครงการจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

(8-1-2563)  ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด หนองน้ำสาธารณะแมวเซา”

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด หนองน้ำสาธารณะแมวเซา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะแมวเซา บ้านโนนม่วง ตำบลแว่งนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาดหนองน้ำสาธารณะแมวเซา กำจัดวัชพืชบริเวณริมตลิ่ง การเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในพื้นที่บริเวณหนองน้ำ

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน์สุของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”