ทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์