รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
จากนั้นได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม  มีหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม

โดยวาระก่อนการประชุม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และเกียรติบัตร จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย (26 ก.ค.65)

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ อ.นาดูน

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมมอบสิ่งของแก่ประชาชน และผู้สูงอายุพื้นที่อำเภอนาดูน
พร้อมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ สุขภาพจิต และบริการแพทย์แผนไทย เป็นต้น ณ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ ต. กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยมีนายนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี (25-07-2565)

ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาสารคามได้จัดงาน พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาสารคามได้จัดงาน พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นพิธีกรรมตามประเพณีไทย ที่ปฏิบัติ มาแต่โบราณ เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความระลึกถึงพระคุณของบุคคลที่เป็นศิษย์ที่มีต่อบุคคล ที่เป็นครูอาจารย์ ของตนเอง โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ของศูนย์แพทย์ รพ.มหาสารคาม ได้จัดกรวยดอกไม้อันประกอบด้วย “ดอกเข็ม” อันเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาที่เฉียบแหลม “หญ้าแพรก” อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงามและ “ดอกมะเขือ” อันเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตนมากราบไหว้บูชาบุคคลที่เป็นครูอาจารย์ของตนเองแสดงออกของความเป็นผู้ มี“กตัญญูคือรู้คุณ”และ“กตเวทิตา ซึ่งถือว่าเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาน

สำหรับการจัดพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 8 ภายในงานวันนี้ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล ครูแพทย์ในดวงใจ จากกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเชิดชู ประกาศเกียรติคุณคุณครูแพทย์ที่ทุ่มเทเสียสละในการประสิทธิประสาทวิชา จากผลการคัดเลือกจากนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด รวมทั้ง มอบรางวัล นักศึกษาแพทย์ที่มีความประพฤติดี เป็นที่ประจักษ์จนได้รับ การโหวตจากอาจารย์แพทย์ เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมผู้กระทำความดี และต้องขอขอบพระคุณ นพ.บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการ รพ.สุทธาเวช ที่ให้เกียติมามอบโอวาทให้กับ นักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทย์ศึกษาโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

รพ.มหาสารคาม จัดโครงการ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคดูแล ห่วงใย ใส่ใจชุมชน ปี 2565

รพ.มหาสารคาม จัดโครงการ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคดูแล ห่วงใย ใส่ใจชุมชน ปี 2565

ที่ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคดูแล ห่วงใย ใส่ใจชุมชน ปี 2565 โดยมีแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะครู นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมืองมหาสารคาม  และเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.สต./ศสม. อำเภอเมืองมหาสารคามเข้าร่วม

ทั้งนี้ โครงการ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคดูแล ห่วงใย ใส่ใจชุมชน ปี 2565 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (อย. น้อย) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ   แก่เครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Food Safety School) และโรงเรียนยาปลอดภัย (RDU School) ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคยา อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ถูกต้อง

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า การดำเนินงาน อย. น้อย ในโรงเรียนและพัฒนาระดับความสำเร็จของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (อย. น้อย) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพระดับอำเภอที่มีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรอบรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการบริโภค การเลือกซื้อและอ่านฉลากยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง อาหาร และสมุนไพร เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยในโรงเรียนได้ และอีกประเด็นที่สำคัญ คือ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (RDU Community) เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านยาสมเหตุผล (RDU Literacy) ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและจัดการปัญหาด้านยาอย่างเป็นระบบและความรอบรู้ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety Literacy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดการตื่นตัวในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการบริโภค การเลือกซื้อและอ่านฉลากยา การเฝ้าระวังยาที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน และในฐานะผู้บริโภคนักเรียนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในเรื่องการปกป้องสิทธิของตนเอง วิธีการ กระบวนการ รวมถึงแนวปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้แก่นักเรียนในการที่จะดำเนินการต่อเนื่อง ภายหลังจากตรวจสอบอาหาร ยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รวมพลังในการปกป้องสิทธิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์นอกจากต่อตัวนักเรียนเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวมอีกด้วย เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ของตนเอง

อำเภอเมืองมหาสารคาม  ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมามีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย จำนวน 77 แห่ง และผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ดังนี้ โรงเรียนมัธยม จำนวน 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 7 แห่ง และระดับพอใช้ 1 แห่ง   โรงเรียนประถมจำนวน 53 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 แห่ง (โรงเรียน พระกุมารมหาสารคาม ) ระดับดีมากจำนวน 15 แห่ง ระดับดีจำนวน 34 แห่ง และระดับพอใช้ จำนวน 3 แห่ง  ด้านโรงเรียนประถมขยายโอกาส จำนวน 16 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 7 แห่ง  และผ่านเกณฑ์ระดับดีจำนวน 9

แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า งานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน อย.น้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน อย.น้อย จะเป็นเครือข่ายที่ “ทรงพลัง” ในการเผยแพร่ความรู้ตลอดจนช่วยตรวจสอบอาหาร ยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แก่ อาหาร ยา และเครื่องสำอางที่เหมาะสมปลอดภัยมากขึ้น  ขยายจากโรงเรียนไปชุมชนใกล้เคียงและขยายผลไปทั่วประเทศ ซึ่งจะสร้างเสริมให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อไปในอนาคต

 

 

 

รพ.มหาสารคาม สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน

รพ.มหาสารคาม โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน (BMI มากกว่า 30) สำหรับบุคลากร  

ที่ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน (BMI มากกว่า 30) สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ทั้งนี้ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถนำไปปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลัก ๓ อ. ๒ ส. และเพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพตามหลัก ๓ อ. ๒ ส. ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๔ คน, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๖ คน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งที่ 26/2565

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งที่ 26/2565
(25-4-2565) ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) หรือ EOC โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นต้น

รดน้ำดำหัว อวยพรปีใหม่ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

รดน้ำดำหัว อวยพรปีใหม่ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการ และผู้บริหาร

ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย พร้อมให้กำลังใจบุคลากรกรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 7 วันอันตราย

รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการ และผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 7 วันอันตราย และวันหยุดหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

ที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยม บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 7 วันอันตราย และวันหยุดหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนพาเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

ในโอกาสนี้ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ได้ร่วมกันลงนามในสมุดเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากรกรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ก่อนออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่อไป

รพ.มหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Trauma 360 องศา

(8-4-2565)  ที่ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Trauma 360 องศา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ Trauma Excellent Center ของโรงพยาบาลมหาสารคาม และเป็นการตอบสนองนโยบายของ service plan สาขาอุบัติเหตุที่มุ่งเน้นในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุแบบครบวงจรเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งการ resuscitation และการสืบค้นสาเหตุการบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย trauma ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมภายในห้อง และผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กว่า 100 คน