บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ และเพื่อนๆ รุ่นอาชีวะ 2518 บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ และเพื่อนๆ รุ่นอาชีวะ 2518 บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ได้แก่ 1. เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร 1 เครื่อง จำนวนเงิน 21,000 บาท 2. เตียงเฟาว์เลอร์ 2 ไกร์ 2 เตียง จำนวนเงิน 20,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 41,000 บาท

ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ