นายแพทย์เฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล

ผูัช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง