รพ.มหาสารคาม ปั้นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 372 ชั่วโมง

รพ.มหาสารคาม ปั้นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 372 ชั่วโมง เสริมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

(27-1-2563) ที่ห้องประชุมกามินทร์อาศรม ชั้น 2 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน ให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความปลอดภัยและเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่สนใจและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งทั้งหมดจะได้เข้าอบรม การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ และยาสมุนไพร เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 เมษายน 2563 โดยแบ่งเป็นภาคการบรรยาย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 10 มีนาคม 2563 ฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 และนำเสนอกรณีศึกษาวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2563

ด้าน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อสอดรับกับความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงนี้ขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมวิทยากรจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.มหาสารคาม

เมื่อผู้เข้าอบรมทั้ง 20 คน ผ่านการอบรมครบตามหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม และสามารถเข้ามาปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้ตามกฎหมาย รวมถึงสามารถปฏิบัติในหน่วยบริการสาธารณสุขในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รวมทั้งได้มีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอีกด้วย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน ไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) หนังสือที่ มค ๐๐๓๒.๒๒๕/๒๕๓ โดยกาหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้ดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดาเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุน อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ