ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(16-5-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และองค์กรแพทย์  ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการลำดับที่ 3 นับตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ตามข้อตกลงในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยโรงพยาบาลมหาสารคามได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2548 ซึ่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสอนภาคทฤษฎี ในชั้นปรีคลินิกและโรงพยาบาลมหาสารคามจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ทั้งนี้ได้เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นรุ่นแรก ในปี 2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556

 

ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอแสดงความยินกับ แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม