กิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด

กิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม มอบหมายให้นางกัญตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำทีมโดยนางวิไลกูล ครองยุทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายปิยะวัฒน์ ศรีวงษา นักฉุกเฉินการแพทย์ และนางสาวแคทริยา ปัญญะศรี จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด ณ ห้องประชุมพระบรมพระธาตุนาดูน ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน

โรงพยาบาลมหาสารคาม เตรียมพร้อมนำเสนอรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นการรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA

โรงพยาบาลมหาสารคาม เตรียมพร้อมนำเสนอรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นการรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA

ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการการประชุมซ้อมการนำเสนอรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานร่วมซักซ้อมการนำเสนอ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนา และประเมินกระบวนการคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อให้องค์กรที่จะยกระดับการพัฒนาสู่การขอรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ต่อไป

รพ.มหาสารคาม และเครือข่าย รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม และเครือข่าย รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

(6-9-2566) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พพร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ในโอกาสเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานระดับอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระดับอำเภอ และนำผลจากการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ และเพื่อให้การออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9-2566

โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9-2566
(15-9-2566) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

กลุ่มงานอาชีวเวขกรรม จัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566

กลุ่มงานอาชีวเวขกรรม จัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566
 (15-09-66) กลุ่มงานอาชีวเวขกรรม จัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามมีความรู้เรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีนายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากผศ.รัชนี จูสขี อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า บุคลากรที่ทำงานในสถานพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยและความ ไม่ปลอดภัยต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดทั้งงานในสถานพยาบาลมีลักษณะและกระบวนการในการทำงานที่มีความสลับซับซ้อน เปรียบเสมือนโรงงานที่มีการทำงานหลายขั้นตอน เช่น งานบริการรักษาพยาบาล งานซักฟอก งานซ่อมบำรุง งานกำจัดขยะและของเสียต่างๆ งานผ่าตัด งานจ่ายกลาง งานพยาธิวิทยาและกายวิภาคงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น จึงมีผลให้บุคลากรบางส่วนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน เช่น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง การยืน/นั่งทำงานอยู่กับที่ติดต่อกัน จนมีผลต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ มีรูปแบบการทำงานซ้ำๆ การใช้แรงดีงหรือตันที่ต้องออกแรงมากเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของ รวมทั้งการติดเชื้อจากการทำงานในหอผู้ป่วยต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องการยศาสตร์ ลักษณะท่าทางในการทำงาน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงภายในโรงพยาบาล ถือเป็นสิ่งสำคัญและควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา

รพ.มหาสารคาม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา มุ่งลดภาวะการสูญเสียการมองเห็น และชะลอพิการตาบอดอย่างถาวร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา สามารถคัดกรองสายตาเบื้องต้น และส่งต่อจักษุแพทย์ได้เหมาะสม อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเครือข่าย และประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมี แพทย์หญิง เพียงใจ ลวกุล หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

แพทย์หญิงเพียงใจ ลวกุล หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นปัญหาสำคัญในผู้ป่วยเบาหวานที่พบได้บ่อย ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีและเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรงและถาวร การรักษาที่ถูกต้องในช่วงเวลา ที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องสูญเสียสายตาและสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพของการมองเห็นให้ดีขึ้น และกลับมาทำงานได้ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาจักษุ ได้มีการพัฒนาระบบบริการโดยมีตัวชี้วัดในการพัฒนา ตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานเพื่อการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ด้วยการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายจอประสาทตา (Fundus camera) เป้าหมายร้อยละ 60 เพื่อค้นหาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาให้เข้าสู่ระบบการรักษาให้ทันเวลา ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการยิงเลเซอร์ภายใน 30 วัน เป้าหมายร้อยละ80 ลดความพิการหรือลดความรุนแรงของโรค และเพื่อการสอดคล้องกับการตรวจราชการประเด็น Area base ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา โดยให้ความสำคัญและเน้นการคัดกรอง และส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว ตลอดจนการคัดกรองประเมินโรคทางด้านจักษุให้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้น กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากเขตสุขภาพที่ 7 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งจากโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลชุมชน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ด้าน นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ ด้วยครุภัณฑ์การแพทย์ที่เหมาะสม และบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความชำนาญเฉพาะทาง และต้องอาศัยการทำงานเป็นเครือข่ายบริการ เพื่อการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การลดภาวะการสูญเสียการมองเห็น และชะลอพิการตาบอด อย่างถาวร ภายใต้การดูแลจากบุคลากรและเครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการประชุมจะได้นำแนวทางความรู้และทักษะไปใช้ เพื่อพัฒนางานบริการสาขาจักษุให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักด์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม มอบหมายให้ ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และทีมนักวิชาการสาธารณสุข ออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยนั้น เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต เลขสารบบอาหาร และแสดงฉลากไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค
จากการดำเนินงานตรวจร้านค้าปลีกและค้าส่งในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมทั้งหมด 11 แห่ง ไม่พบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำหน่ายในเขตพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อเฝ้าระวังดังกล่าวแล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผลไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า "Y.Chairat"
อาจเป็นรูปภาพของ ลำไย
อาจเป็นรูปภาพของ แครกเกอร์ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ปลาวุ้น Lutefisk
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ

รพ.มหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วัน VCT Day (รณรงค์ตรวจเอชไอวี)

รพ.มหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วัน VCT Day (รณรงค์ตรวจเอชไอวี)

พญ.จรัญญา จุฬารี รองปฐมภูมิ มอบหมายให้ นางเกศมุกดา ไตรรัตน์ หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รณรงค์วัน VCT Day (วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จำนวน 500 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านเพศศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รักปลอดภัย และการตรวจเลือดเพื่อค้นหาเชื้อ HIV เป็นต้น

ประชุมเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคาม สู่ชุมชน

รพ.มหาสารคาม จัดประชุมเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคาม สู่ชุมชน หวังสร้างความเข้าใจและกระบวนการทำงานดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
นพ.ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคาม สู่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ เพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสำคัญ จากโรงพยาบาลมหาสารคามสู่โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมอาคารจอดรถชั้น 8 โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ดูแลและพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลมหาสารคามและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทน ผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามและเพื่อให้ภารกิจเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคามสู่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญมีความสำเร็จประชาชนในจังหวัดมหาสารคามของเราได้รับผลประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกัน
นพ.ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม มีภารกิจเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคามสู่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญเป็นจำนวนมาก ในปีที่ผ่านมานั้นการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นภารกิจหลักของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยทำหน้าที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามงานการให้บริการและการดูแลประชาชนในด้านสาธารณสุขได้มีการถูกผองถ่ายมาสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ภารกิจที่เกี่ยวข้องกันนั้นภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกันยังคงได้มีการเชื่อมโยงการดูแลประชาชนร่วมกัน ในการดูแลต่อเนื่องได้มีการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องด้วยโปรแกรม Smart COC ซึ่งมีการใช้ร่วมกันมานาน ตั้งแต่ปี 2559 โดยส่งผู้ป่วยให้ไปในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าน 12,093 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มาก ทำให้ภารกิจของท่านมากขึ้น ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาได้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 128 แห่ง คาดว่าการดำเนินงานในการดูแลกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ส่งต่อไปในชุมชนของท่านอาจมีปัญหาและอุปสรรคของแนวทางการทำงานที่ยังไม่ชัดเจนอยู่บ้าง
สำหรับการประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นมิติหมายที่ดีที่ริเริ่มทบทวน สร้างระบบและแนวทางการดูแลต่อเนื่องร่วมกันในระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบการทำงาน ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามมีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป (29-06-66)

กิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี

กิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี

สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” พบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้าในบรรยากาศเป็นกันเอง
(28-06-2566) ที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเสนอความคิดเห็น ผลการดำเนินงาน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชานชนชาวมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
ในโอกาสนี้ นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการและจุดปฏิบัติให้ความรู้ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน และนิทรรศการความก้าวหน้าทางการแพทย์ และประชาสัมพันธ์การให้บริการ SMC หรือ คลิินิกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อนด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมกิจกรรมสภากาแฟเป็นอย่างมาก