รพ.มหาสารคาม สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน

รพ.มหาสารคาม โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน (BMI มากกว่า 30) สำหรับบุคลากร  

ที่ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน (BMI มากกว่า 30) สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ทั้งนี้ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถนำไปปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลัก ๓ อ. ๒ ส. และเพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพตามหลัก ๓ อ. ๒ ส. ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๔ คน, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๖ คน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน

ศูนย์แพทยศาตร์ศึกษาฯ รพ.มหาสารคาม จัดปัจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2565

(26-5-2565) ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2565 ซึ่งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผู้รับผิดชอบ ในการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด ตลอดระยะเวลา การฝึก 1 ปี ก่อนที่จะแยกย้าย ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในปี 1 และ 2 ต่อไป

ด้านแพทย์หญิงเบจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่าตามที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงาน ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มาร่วม 30 ปี ซึ่งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผู้รับผิดชอบ ในการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด

ภายใต้การกำกับ ดูแลของอาจารย์แพทย์ ทั้ง 5 กลุ่มงานหลักซึ่งในการฝึกปฏิบัติงานจะแบ่งเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 จะต้องได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลมหาสารคาม

ช่วงที่ 2 เป็นช่วงระหว่างฝึกปฏิบัติงาน จะต้องมีการฝึกทักษะการเป็น

แพทย์ที่ดีในการดูแลผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทบทวนความรู้

โดยการทำ Topic conference ทุกวันพฤหัสบดี

และครั้งนี้เป็นช่วงที่ 4 สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน ก่อนออกไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 จะเป็นการปัจฉิมนิเทศ ทบทวนความรู้ตลอด 1 ปีและทราบแนวทางการส่งต่อการรักษามายังโรงพยาบาลจังหวัด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปี2564 นี้ โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 31 คน สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทั้งสิ้น 28 คน มีรายละเอียด ออกปฏิบัติงานดังนี้

ออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 17 คน

ปฏิบัติงานเป็นแพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 5 คน

ลาออกระหว่างฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน

ลาออกหลังจากฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน

 

 

 

รพ.มหาสารคาม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียนช่วงเปิดเทอม

ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงพยาบาลมหาสารคาม นำคณะบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่  18 – 19 พฤษภาคม 2565 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป้าหมายจำนวน 2400 คน

ทั้งนี้ การบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนในพื้นที่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกให้แก่นักเรียนในการได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งที่ 26/2565

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งที่ 26/2565
(25-4-2565) ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) หรือ EOC โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นต้น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 7 วันอันตราย

รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการ และผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 7 วันอันตราย และวันหยุดหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

ที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยม บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 7 วันอันตราย และวันหยุดหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนพาเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

ในโอกาสนี้ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ได้ร่วมกันลงนามในสมุดเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากรกรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ก่อนออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่อไป

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19   ครั้งที่ 25/2565

 

(12-4-2565)  ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center)  หรือ EOC โรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่    ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์สาธารณสุข ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกานต์ 2565

 

รพ.มหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ พยาบาล ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูตินรีเวช เขตสุขภาพที่ 7  ประจำปี 2565

(11-4-2565)  ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ พยาบาล

ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูตินรีเวช เขตสุขภาพที่  7  ประจำปี 2565

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์ พยาบาล ให้สามารถปฏิบัติการ จัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูดินรีเวชได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก 13 โรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในครั้งนี้

 

รพ.มหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Trauma 360 องศา

(8-4-2565)  ที่ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Trauma 360 องศา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ Trauma Excellent Center ของโรงพยาบาลมหาสารคาม และเป็นการตอบสนองนโยบายของ service plan สาขาอุบัติเหตุที่มุ่งเน้นในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุแบบครบวงจรเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งการ resuscitation และการสืบค้นสาเหตุการบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย trauma ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมภายในห้อง และผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กว่า 100 คน

 

 

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19   ครั้งที่ 24/2565

(5-4-2565)  ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center)  หรือ EOC โรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่    ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

รพ.มหาสารคาม จัดอบรมอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนประจำการ ปีงบประมาณ 2565

 

(4-4-2565) ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนประจำการ ปีงบประมาณ 2565” รุ่นที่ 2 โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการประสานงาน การทำงานเป็นทีม รู้ระเบียบวินัย รวมทั้งสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและการพัฒนาบุคลากรในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ระหว่างในวันที่ 4 – 12 เมษายน 2565  มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 65 คน