รพ.มหาสารคาม จับมือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV เยาวชนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง

รพ.มหาสารคาม จับมือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม Kick Off การรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV เยาวชนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง พร้อมรณรงค์ให้หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 11 – 20 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน
ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทยฺหญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ร่วมกันเปิดกิจกรรมความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร Kick Off การรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV เยาวชนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง “Save Our Children by 1 Million HPV Vaccines” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณาจารย์ และบุคลากรสาธารณสุขจาก รพ.มหาสารคามเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดนโยบาย “มะเร็งครบวงจร” ที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง วินิจฉัย รักษา และดูแลฟื้นฟูกายใจ โดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง
สำหรับมะเร็งปากมดลูก พบเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทยที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ในปี 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9,000 ราย และพบผู้เสียชีวิตประมาณ 4,700 ราย สาเหตุมาจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus หรือ HPV ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะหากฉีดตั้งแต่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 93-95 ส่งผลให้ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกใน 10-20 ปีข้างหน้าได้
ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ในผู้หญิงอายุ 11 – 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยกำหนดเป้าหมายการฉีด 1 ล้านเข็ม ภายใน 100 วัน ตามนโยบายยกระดับ 30 บาท และ Quick Win “มะเร็งครบวงจร – วัคซีน HPV” โดยการขับเคลื่อน Quick Win 100 วันแรก จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในหญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 11 – 20 ปี จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มนักเรียน ให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วย และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในอนาคต
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 11 – 20 ปีทุกคน สามารถรับวัคชีน HPV ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันมะเร็งในสตรีไทย ตามสโลแกน “สวยเริด เชิด สู้มะเร็ง” หรือ “Women Power No Cancer” ซึ่งในวันนี้กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถือเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกที่ได้รับบริการรฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

รพ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ติดตามผลการดำเนินงานภายในและการบริการประชาชน

รพ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ติดตามผลการดำเนินงานภายในและการบริการประชาชน
โรงพยาบาลมหาสารคามจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา วางแผนและติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการบริหารภายในและการบริการประชาชน ตลอดจนการติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนโดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานมี คณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีการแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร ดังนี้
๑.โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับเกียรติบัตร ในการผ่านการรับรองการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพ ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New normal (COVID-๑๙ plus) ระดับเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากกรมควบคุมโรค
๒.นายวุฒิชัย สมกิจ ได้รับเลือก เป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๙ ประกาศผล ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
๓. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้มีจิตอาสา เสียสละ อุทิศตน และมีคุณูปการต่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สมควรได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภท สรรเสริญ ชั้น ๕ แด่
๑. แพทย์หญิงมลชนิดา มะธิโตปะนำ นายแพทย์ชำนาญการ
๒. นางสาววริศรา ปาปะใน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางสาวสุจิตรา อาจสุรินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๔. นางปรมาภรณ์ คลังพระศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นายทศพร สุดสูง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางสาวแคทริยา ปัญญะศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๗. นายบรรจง ป้องสงคราม พนักงานเปล

รพ.มหาสารคาม ระดมบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก

รพ.มหาสารคาม ระดมบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันนี้ (27 พ.ย.64) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิต ตลอดจนแก้ไขปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ บรรยากาศตลอดทั้งวัน มีประชาชนสนใจและลงทะเบียนเข้ารับการฉัดวัคซีนเข็มที่ 1 (Pfizer) จำนวน 120 คน ในส่วนเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 (Astrazeneca) จำนวน 123 คน

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อไรรัสโควิด-19 ทบทวนมาตรการและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค ทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ
 
อีกทั้งได้เป็นการติดตามการดําเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมาย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม

มอบรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 เส้น แก่ผู้โชคดี จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1)

หอการค้า จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 เส้น แก่ผู้โชคดี จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1) ลุ้นรับทองคำ
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม นายสุทิน พรมงคลชัย นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม ในนาม สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม และแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันมอบรางวัลสร้อยคอทองคำ จำนวน 2 เส้น มูลค่าเส้นละ 4,000 บาท แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ลุ้นรับทองคำ” ซึ่งเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 Sinovac) ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และมีที่อยู่ หรือ ทำงานในพื้นที่ ต.ตลาด อ เมือง จ มหาสารคาม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.นายรณภพ ศรีทวีกาศ ลำดับที่ฉีดวัคซีน 23
2.นางสาวอรทัย เทียมมาลา ลำดับที่ฉีดวัคซีน 55
พร้อมกันนี้ ได้มีการจับรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 เส้น แก่ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่มีทะเบียนบ้านอาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษา ในเขต ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม โดยหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลได้แก่
1. นายเจริญ ฉิมพลี ลำดับที่ฉีดวัคซีน 209
2. นายคมกฤษณ์ ดวงพรม ลำดับที่ฉีดวัคซีน 393
ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณ หอการค้าจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการทุกท่าน ตลอดจนผู้ส่วนร่วม ที่กรุณามอบสร้อยคอทองคำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ของจังหวัดมหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สาธารณสุขจังหวัด ฉีดให้ประชาชนเป้าหมาย 5 กลุ่ม

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 11,550 โดส ให้แก่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม
ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาสารคาม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม และส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 11,550 โดส ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.มค.) โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.มหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ
จากนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร 4.ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนและ5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้ทำการสั่งจองและจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 11,550 โดส จากสภากาชาดไทย ในวงเงินจำนวน 12,705,000 บาท โดยประชาชนกลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 640 ราย ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองจำนวน 180 ราย

มอบรางวัลสร้อยคอทองคำ 4 เส้น แก่ผู้โชคดี จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1)

หอการค้า จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบรางวัลสร้อยคอทองคำ 4 เส้น แก่ผู้โชคดี จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1) ลุ้นรับทองคำ
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม นายสุทิน พรมงคลชัย นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม มอบในนาม สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันมอบรางวัลสร้อยคอทองคำ จำนวน 4 เส้น มูลค่าเส้นละ 4,000 บาท แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “ฉีดวัคซีนโควิด – 19 (เข็มที่ 1 Sinovac) ลุ้นรับทองคำ”
ซึ่งประกอบด้วย โดยมีรายนามผู้โชคดี ดังนี้
1.คุณศักรินทร์ แจ้งเอี่ยม (ลำดับที่ฉีด 2733 )
2.คุณจุฬาลักษณ์ วงษ์ชารี (ลำดับที่ฉีด 4196)
3.คุณธนากร พระโคตร (ลำดับที่ฉีด 1311)
4.คุณประมูล มาศงามเมือง (ลำดับที่ฉีด 5270)
พร้อมกันนี้ ได้มีการจับรางวัลเส้นคอทองคำ 2 เส้น แก่ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่มีทะเบียนบ้านอาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษา ในเขต ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม โดยหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณ หอการค้าจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการทุกท่าน ตลอดจนผู้ส่วนร่วม ที่กรุณามอบสร้อยคอทองคำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ของจังหวัดมหาสารคาม
วัคซีน

รพ.มหาสารคาม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน 12 ปีขึ้นไปเขตอำเภอเมือง สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

มหาสารคาม –ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน 12 ปีขึ้นไปเขตอำเภอเมือง สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนและเยาวชนสกัดโควิด-19
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม ” KICK OFF สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” หวัง สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามปลอดภัย ก่อนที่จะมีการเปิดเทอมใหม่ในช่วยเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยเป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับเด็กอายุ 12 -18 ปี อย่างเป็นทางการวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายกฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม
ด้าน นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ที่สมัครใจฉีดวัคซีนและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามจำนวน 21,477 คน โดยในวันนี้เป็นนักเรียนกลุ่มแรกในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งจะนัดในช่วงเดือนตุลาคม 2564 แบ่งเป็น นักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและนักเรียนจากโรงเรียนสารคามพิทยาคม รวมจำนวน 900 คน ซึ่งในเบื้องต้นให้นักเรียนชายฉีดวัคซีน 1 เข็ม ขณะที่นักเรียนหญิงจะให้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม โดยเข็ม 1 และเข็ม 2 จะเว้นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตามแนวทางการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข
ในส่วนขั้นตอนการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้นำวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข จัดเก็บตามกระบวนการมาตรฐาน ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส และนำมาฉีดให้กับนักเรียนโดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกรดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ตลอดจนได้ควบคุมอุณหภูมิสถานที่ฉีดวัคซีนที่ 25 องศาเซลเซียสอีกด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมหาสารคามขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน โปรดลงข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพื่อเป็นฐานข้อมูลรายงานติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจจะเกิดกับผู้ที่รับวัคซีนไปแล้ว และผู้ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม” ตลอดจนคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “คืนความเข้มแข็งให้ชาวมหาสารคาม”

นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ของรัฐและเอกชน และ อสม. รวมกว่า 650 คน เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังฉีดไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ 

  ที่อาคารจอดรถและบริการ ชั้น 8 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ของรัฐและเอกชน และ อสม. รวมกว่า 700 คน เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 เพื่อป้องการการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน คืนความเข็งแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียง เช่น อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด มึนงง หายใจติดขัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

  ในส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้   เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข และนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 หลังจากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม  ข้อมูลจะปรากฏในระบบแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และสามารถนำไปใช้ประกอบการขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ประกอบการตรวจสุขภาพอื่น ๆ ได้ 

        สำหรับ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งหมดนี้ ผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป โดยตั้งเป้าในการฉีดวันละ 2,000 คน  ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ที่แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”  หรือ ลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิรักษา 

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรม “วัคซีน…คืนความเข้มแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ทั้งนี้ จ.มหาสารคาม จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564
💉ขอรับการฉีดวัคซีน โควิด-19
📍 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามทุกสิทธิการรักษาร่วมทำแบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม
❗❗❗เงื่อนไขการขอรับวัคซีน❗❗❗
ต้องเป็นผู้ที่อาศัยในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ก่อน 1 ตุลาคม 2563 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน
📌ผู้ที่ศึกษาหรือทำงานใน เขตอำเภอเมือง มหาสารคาม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
📌👦👧แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 18 – 59 ปี และมีโรคประจำตัวใดๆใน 7 โรค
📌👦👧👨‍🚒👩‍🚒👮‍♀️👮👩‍🏫🧑‍🏫👨‍💻🧑‍💻
แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้ที่ทำงาน ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 18 -59 ปี รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชฎัฏมหาสารคาม
📌👦👧แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัวใดๆใน 7 โรค
📌👦👧แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป