โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าข้าราชการ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับโครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและใช้ในเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤติภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯทุกปี

รพ.มหาสารคาม  ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

(14-11-2562)  ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  นางกันตา คำพอ หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด  กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

รพ.มหาสารคาม ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

(14-11-2561)  ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

สำหรับโครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและใช้ในเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤติภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯทุกปี