สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ จังหวัดมหาสารคาม

สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ จังหวัดมหาสารคาม

(27-5-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ป่วยที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  75 ราย เป็นผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่  จำนวน 20 ราย ความพิการอื่น จำนวน 55 ราย  เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 71 ราย ต่างจังหวัด จำนวน 4 ราย  และมอบเงินสำหรับผู้ป่วยฯ โดยแยกเป็นผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ รายละ 1,000  บาท  และผู้ป่วยพิการอื่น ๆ รายละ    700  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นหลังการผ่าตัด  โดยจะทำการผ่าตัด  ณ  โรงพยาบาลมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ จังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า โรคปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นความพิการของใบหน้าแต่กำเนิดที่พบมากที่สุด  โดยมีอัตราการเกิดความพิการปากแหว่ง ประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกเกิดมีชีพ และความพิการเพดานโหว่ ประมาณ 1 ต่อ 2,500 ต่อทารกเกิดมีชีพ ความพิการนี้ทำให้ทารกมีความยากลำบาก    ในการดูดนมและรับประทานอาหาร มีการสำลักอาหาร ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม  หูน้ำหนวกในด้านการออกเสียงลักษณะเสียงขึ้นจมูกทำให้พูดไม่ชัด และรูปลักษณ์ภายนอกที่พิการ     เป็นปมด้อย นอกจากนี้ยังมีความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้   น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ระดมอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประกอบด้วยศัลยแพทย์ตกแต่ง  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์  วิสัญญีแพทย์และพยาบาลอาสาสมัครจากที่ต่าง ๆ  รวมทั้งหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง  ภาควิชาศัลยศาสตร์  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 35 คน และโรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลร่วมในการดูแลรักษา  พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวัสดุ เวชภัณฑ์ในการดำเนินการในครั้งนี้

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ จังหวัดมหาสารคาม