มหาสารคาม – ส่งเสริมความรู้ ชุมชนบ้านหนองหิน “รู้ เลือก ใช้” ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัย สมุนไพร  กายใจเป็นสุข หยุดยั้ง NCDs ด้วยวิถี บวร.ร.

 

(13-3-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ เลือก ใช้” ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัย สมุนไพร กายใจเป็นสุขหยุดยั้ง NCDs ด้วยวิถี บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) เพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน บ้านหนองหินหมู่ 3 และหมู่ 4   ตำบลโคกก่อ  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีพระภิกษุ, นักเรียน อย.น้อย, ผู้ประกอบการร้านชำ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้นำชุมชน, เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของพื้นที่โคกก่อ ผู้เข้าร่วมประชุมอบรม จำนวน 200 คน   โดยจัดอบรมในครั้งนี้งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินโครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม (พชอ.)