โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ Mahasarakam  medicine ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ Mahasarakam  medicine ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ Mahasarakam  medicine ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ Mahasarakam  medicine ครั้งที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม

(12-6-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมหาสารคาม นพ.สุนทร  ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมวิชาการ Mahasarakam  medicine ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย ในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม และแนวทางความก้าวหน้าทางการรักษาในปัจจุบันและอนาคต

นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาสารคาม มีผู้ป่วยด้านอายุรกรรมเข้ารับการรักษามากที่สุด  ซึ่งที่ผ่านมาได้พบปัญหาขาดอัตรากำลังและทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย  ทำให้บุคลากรเผชิญกับสภาพการทำงานหนัก  เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงต้องสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้อง  เพื่อสามารถนำไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด  ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ Mahasarakam  medicine ครั้งที่ 1

  ด้านแพทย์หญิงจิราพร พิลัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.มหาสารคาม กล่าวว่า ในปัจจุบันจะมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการดูแลรักษาโรคทางอายุรกรรม แต่ปัญหาความซับซ้อนของโรค รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งที่อาจเป็นผลมาจากความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมและความผิดปกติอื่นๆ จนมีผลกระทบต่อการดูแลรักษา จึงทำให้การจัดการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นต้องมีการใช้ความรู้และทักษะในการประเมินปัญหา และพัฒนาหรือเลือกใช้วิธีให้การดูแลที่เหมาะสมกับปัญหาที่มีความซับซ้อน และต้องเป็นการดูแลแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการดูแลรักษาที่ดี

ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม จึงควรได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการบำบัดดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม  ให้ทราบถึงวิทยาการทันสมัย ความรู้ทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์นั้น เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น หากแพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งในแง่การส่งตรวจ การใช้ยา จะช่วยให้กระบวนการรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างเหมาะสมมากขึ้น ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวม และมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีมากขึ้น

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ Mahasarakam  medicine ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ Mahasarakam  medicine ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ Mahasarakam  medicine ครั้งที่ 1