โรงงานผลิตยาสมุนไพร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี 

 

  นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี ซึ่งดำเนินงานโดยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีเป้าหมายเป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีกำลังการผลิตที่สามารถตอบโจทย์ด้านปริมาณและรายการยาสมุนไพรที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของหน่วยบริการสุขภาพภายในจังหวัดมหาสารคามได้อย่างเพียงพอ และเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรที่สำคัญของเขตบริการสุขภาพที่ 7 โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกาารแพทย์แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงพัชราพร ชมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม เภสัชกรอดิศักดิ์ ถมอุดทา หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะบุคลากรโรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี ร่วมกันต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่และชมกระบวนการผลิตยาสมุนไพร

ปัจจุบันโรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคามแห่งนี้ ได้ผลิตยาสมุนไพรไทยด้วยมาตรฐานขั้นสูง จนผ่านมาตรฐาน WHO-GMP ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคได้เป้นอย่างดี

 

รพ.มหาสารคาม พัฒนาสมรรถนะบุคากรในการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 7

โรงพยาบาลมหารสารคาม จัดโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคากรในการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่ 7

10 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคากรในการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีนายแพทย์เฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service plan) ปีงบประมาณ 2566 ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพที่ 7 ให้ดำเนินการจัดโครงการ “ การพัฒนาการรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา และการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 7” เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหอผู้ป่วยในการค้นหา คัดกรอง การเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ และดวงตาในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการดูแลผู้บริจาคอวัยวะ การเตรียมผู้ป่วยรอการผ่าตัดเอาอวัยวะออกเพื่อนำไปปลูกถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงคุณค่าของการบริจาคอวัยวะและดวงตา ทั้งในโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ service plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

ในการนี้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคากรในการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ประจำปี 2566 “ สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและผู้ประสานงานบริจาคอวัยวะ บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจำนวน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม จำนวนกว่า 100 คน

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดมหาสารคาม

(6-1-2565) นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ

สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ นพ.อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน

ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4  โรงพยาบาลมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นพ.อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เนื่องในโอกาสตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม   ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

โดยวันนี้ (2 กค.64) เป็นการนำเสนอบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด ตามนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น Agenda Based , Functional Based , Area Based และประเด็น Innovative Health Care ตามแผนการตรวจราชการ

ชาวสาธารณสุข ส่งกำลังใจให้ครอบครัว นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

(19-2-2564)รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม และร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้ครอบครัวนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ และการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นพ.บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ได้กล่าวแสดงความอาลัยแด่นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของ จ.มหาสารคาม ที่คลินิกส่วนตัวจำนวน 3 ราย และเป็นผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที พร้อมกันนี้นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ได้เป็นผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์มอบกระเช้าและส่งกำลังใจให้ครอบครัวหาญพาณิชย์พันธุ์
จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจรักษาประชาชน ณ คลิกนิกเวชกรรมแพทย์หญิงลลิตา เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพเอกชน และให้กำลังใจแก่แพทย์ประจำคลินิก ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป

รักษาการ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 ลงเยี่ยมให้กำลังใจ ทีม MERT และตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินงานป้องกัน COVID-19 ของ รพ.มหาสารคาม

รักษาการ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7  ลงเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับด้านการแพทย์ในสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินงานป้องกัน COVID-19 ของ รพ.มหาสารคาม

(13-1-2564) นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ลงเยี่ยมให้กำลังใจ  ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 (Medical Emergency Response Team : MERT) จังหวัดมหาสารคาม ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจที่ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงพยาบาลมหาสารคาม  ในจุดคัดกรอง ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยแยกโรค โดยโรงพยาบาลมหาสารคามมีความพร้อมในทุกด้าน ปฏิบัติตาม หลัก DMHTT ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้า กากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T: Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T :ไทยชนะ แสกนทุกครั้งที่เดินทางเข้ารับบริการ

โดยโรงพยาบาลมหาสารคามสามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและปัจจุบันปรับใช้ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในหอผู้ป่วยเฉพาะโรคได้ถึง 32 เตียง ประกอบห้องความดันลบ (AIIR) 1ห้อง ห้องความดันลบแบบดัดแปลง (Modified AIIR )5 ห้อง ห้องแยก (Isolation room) 13 ห้อง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางดูแลตลอด 24 ชม.

สธน. เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข

(23-07-63) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาสารคาม  นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)

ทั้งนี้นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม และคณะตรวจเยี่ยม ได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ด้านการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนใจพื้นที่ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน องค์กรและเครือข่าย ที่ช่วยกันขจัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง พร้อมมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขให้สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี

 

มหาสารคาม – ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 7  2563/1

(27-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เดินทางเข้าตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังผลสรุปการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงและข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ

เขตสุขภาพที่ 7  ประชุมมอบนโยบายด้านการเงินการคลัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

(4-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมด้านการเงินการคลังของเขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมมอบนโยบายการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน

นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาวะวิกฤติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างยิ่งจากท่านผู้บริหารและทีมงานทุกคน โดยจะต้องพัฒนาตั้งแต่ระบบการบริหารจัดการ การจัดทำแผน ด้านการเงินการคลัง การดำเนินงานด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บรายได้ การควบคุมและตรวจสอบภายใน ระบบการเงินและพัสดุ ให้ครบถ้วนทุกมิติ จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งจังหวัดและอำเภอ เพื่อการจัดระบบการเงินการคลังที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ตรวจฯเขต 7 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

(27-12-2561)   ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ตรวจเยี่ยมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และตรวจเยี่ยมหน่วยพยาบาลที่งานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ