ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่น โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2564

 

แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างในด้านเสียสละ   แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน

แพทย์ผู้เป็นต้นแบบผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น   นายแพทย์สัจจชน ช่างถม

 

แพทย์ผู้เป็นต้นแบบที่ดีในวิชาชีพแพทย์  นายแพทย์ศิโรตม์ จันทรักษา

 

แพทย์ในดวงใจจากผลการโหวตของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา

 

ครูแพทย์ในดวงใจ จากผลการโหวตจากนักศึกษาแพทย์

แพทย์หญิงวิลาสินี ส่งเสริม

นายแพทย์รัตน์ตรัย  เถาว์ปัญญา