แพทย์หญิงยุคุณธร ท่าพิมาย

แพทย์หญิงยุคุณธร ท่าพิมาย