แพทย์หญิงอารยา กีรติมหาตม์

แพทย์หญิงอารยา กีรติมหาตม์

  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง พ.ศ. 2560
  •  Visiting fellow in dermatologic laser surgery, โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2561