ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ Care D+ จ.มหาสารคาม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) จังหวัดมหาสารคาม มุ่งขับเคลื่อนบุคลากรสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร ทีมเชื่อมประสานใจ

ที่ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) จังหวัดมหาสารคาม มุ่งพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้านสุขภาพ ให้บุคลากรสาธารณสุขทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร ทีมเชื่อมประสานใจ พร้อมมอบเป็นของขวัญ ปีใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขจะมอบให้กับประชาชน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 500 คน

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 Quick Win ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ และจะต้องดำเนินงานให้เห็นผลสัมฤทธิ์ภายใน 100 วัน ซึ่งปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน ไม่ใช่แค่การตรวจรักษา ให้ยา แล้วกลับบ้าน แต่สิ่งที่มีความสลับซับซ้อน มากกว่านั้น คือการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการที่กำลังอยู่ในภาวะเจ็บป่วย มีความเปราะบางทางอารมณ์ ที่มีความวิตกกังวล หวาดกลัว ท้อแท้ และสิ้นหวัง หากบุคคลเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเห็นอกเห็นใจ จนทำให้เกิดความมั่นใจในการได้รับการรักษา ก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมฯ ทุกคนจะได้พัฒนาศักยภาพทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อช่วยสื่อสารและประสานใจให้แก่ ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรสาธารณสุข ด้วยความใส่ใจ ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ ต่อกัน ซึ่งเชื่อว่าทีม Care D+ จ.มหาสารคาม จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหา ความขัดแย้ง สร้างความอุ่นใจ ความเชื่อมั่น ให้กับญาติ ผู้ป่วย เป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขจะมอบให้กับประชาชน

ด้าน ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากข้อมูลรายงาน ปัญหาความขัดแย้งข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขาดการสื่อสาร หรือการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน รวมทั้งการขาดเทคนิคในการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ จนทำให้เกิด การร้องเรียน ฟ้องร้อง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขวัญและกำลังใจของ บุคลากร

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการสื่อสารนี้ และตอบรับนโยบายการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร จึงได้ดำเนินการโครงการสร้างทีม Care D+ จังหวัดมหาสารคามขึ้น โดยมีบุคคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม ขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม Care D+ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน, ทันตแพทย์ 6 คน, เภสัชกร 3 คน, พยาบาลวิชาชีพ 89 คน, นักวิชาการสาธารณสุข 38 คน, นักประชาสัมพันธ์ 5 คน และสหวิชาชีพ 17 คน จำนวนทั้งสิ้น 166 คน ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร ทีมเชื่อมประสานใจ ในทุกหน่วยบริการสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อช่วยสื่อสารและประสานใจให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร สาธารณสุข ด้วยความใส่ใจ ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อกัน

รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม“วันแพทย์” เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์

รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม“วันแพทย์” เชิดชูเกียรติวิชาชีพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เป็นขวัญกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์
นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันแพทย์” โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เป็นขวัญกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาความรู้ทักษะทางสังคมแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องเทคนิคการสื่อสาร ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน และเชิดชูเกียรติแพทย์ที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน
นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า วิชาชีพแพทย์ เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ ซึ่งได้รับการยกย่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ และงานวันแพทย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ปี 2499 สมัยจอมพล ป.พิบูลย์สงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ให้มีขวัญ กำลังใจที่ดี ในการทำงาน ที่ต้องทุ่มเท เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจในการดูแลผู้ป่วย ให้หายเจ็บป่วย พ้นจากความทุกข์ทรมาน และในปัจจุบันแพทย์ยังได้เพิ่มบทบาทในการเป็นครู สอนนักศึกษาแพทย์เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษาเจริญรอยตาม โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดงานวันแพทย์ขึ้น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอันดีงาม ที่ควรจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดรูปแบบของการทำงานด้านสาธารณสุข และการเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ด้าน พญ.เบญจมาศ ดวงคำน้อย ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักเห็นว่าภารกิจของแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ เป็นภารกิจหน้าที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ เสียสละทั้งในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว เพื่อรักษาประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี สมควรที่องค์กรที่รับผิดชอบและสังคมจะให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่เชิดชู เป็นที่ประจักษ์และ ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม โดยเฉพาะแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่องผลการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อสาธารณชน ดังนั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านสุขภาพ มีแพทย์ปฏิบัติงานกว่า 130 ชีวิต ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ ให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงรวม ทั้งเป็นตัวอย่างในการหล่อหลอมนักศึกษาแพทย์ จำนวน 108 คนที่มาฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จัดกิจกรรมวันแพทย์ขึ้นในครั้งนี้
ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการสื่อสาร โดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิธีมอบโล่รางวัล แก่ แพทย์ดีเด่น ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งได้จากการคัดเลือก และ จากผลโหวตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และจากนักศึกษาแพทย์ ได้แก่
1. แพทย์ดีเด่นด้านบริหาร คือ1.นายแพทย์ ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2.แพทย์หญิง เบญจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
2. แพทย์ดีเด่นด้านเสียสละ
แพทย์หญิง สุภาวดี นวลอ่อน
3. แพทย์ดีเด่นด้านขวัญใจมหาชน
นายแพทย์ ยศวริศ จรัณยานนท์
4. แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ/วิจัย
แพทย์หญิง สายพิณ ฤทธิโคตร
5. แพทย์ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
แพทย์หญิง ยุคนธร ท่าพิมาย
6. แพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์
แพทย์หญิง สุพิสชา ธีรศาศวัต
7. กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ดีเด่น
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นายแพทย์ภาณุศาสน์ การเกษ และในช่วงท้าย มีการเสวนาเรื่อง “เหลียวหลัง และหน้า องค์กรแพทย์” วิทยากรโดยอดีตประธานองค์แพทย์ ทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งท่านปัจจุบัน ที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์การเป็นประธานองค์กรแพทย์ในอดีต ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นขององค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักด์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม มอบหมายให้ ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และทีมนักวิชาการสาธารณสุข ออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยนั้น เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต เลขสารบบอาหาร และแสดงฉลากไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค
จากการดำเนินงานตรวจร้านค้าปลีกและค้าส่งในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมทั้งหมด 11 แห่ง ไม่พบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำหน่ายในเขตพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อเฝ้าระวังดังกล่าวแล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผลไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า "Y.Chairat"
อาจเป็นรูปภาพของ ลำไย
อาจเป็นรูปภาพของ แครกเกอร์ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ปลาวุ้น Lutefisk
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ

รพ.มหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วัน VCT Day (รณรงค์ตรวจเอชไอวี)

รพ.มหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วัน VCT Day (รณรงค์ตรวจเอชไอวี)

พญ.จรัญญา จุฬารี รองปฐมภูมิ มอบหมายให้ นางเกศมุกดา ไตรรัตน์ หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รณรงค์วัน VCT Day (วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จำนวน 500 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านเพศศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รักปลอดภัย และการตรวจเลือดเพื่อค้นหาเชื้อ HIV เป็นต้น

ประชุมเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคาม สู่ชุมชน

รพ.มหาสารคาม จัดประชุมเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคาม สู่ชุมชน หวังสร้างความเข้าใจและกระบวนการทำงานดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
นพ.ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคาม สู่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ เพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสำคัญ จากโรงพยาบาลมหาสารคามสู่โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมอาคารจอดรถชั้น 8 โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ดูแลและพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลมหาสารคามและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทน ผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามและเพื่อให้ภารกิจเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคามสู่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญมีความสำเร็จประชาชนในจังหวัดมหาสารคามของเราได้รับผลประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกัน
นพ.ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม มีภารกิจเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคามสู่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญเป็นจำนวนมาก ในปีที่ผ่านมานั้นการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นภารกิจหลักของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยทำหน้าที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามงานการให้บริการและการดูแลประชาชนในด้านสาธารณสุขได้มีการถูกผองถ่ายมาสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ภารกิจที่เกี่ยวข้องกันนั้นภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกันยังคงได้มีการเชื่อมโยงการดูแลประชาชนร่วมกัน ในการดูแลต่อเนื่องได้มีการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องด้วยโปรแกรม Smart COC ซึ่งมีการใช้ร่วมกันมานาน ตั้งแต่ปี 2559 โดยส่งผู้ป่วยให้ไปในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าน 12,093 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มาก ทำให้ภารกิจของท่านมากขึ้น ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาได้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 128 แห่ง คาดว่าการดำเนินงานในการดูแลกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ส่งต่อไปในชุมชนของท่านอาจมีปัญหาและอุปสรรคของแนวทางการทำงานที่ยังไม่ชัดเจนอยู่บ้าง
สำหรับการประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นมิติหมายที่ดีที่ริเริ่มทบทวน สร้างระบบและแนวทางการดูแลต่อเนื่องร่วมกันในระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบการทำงาน ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามมีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป (29-06-66)

กิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี

กิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี

สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” พบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้าในบรรยากาศเป็นกันเอง
(28-06-2566) ที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเสนอความคิดเห็น ผลการดำเนินงาน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชานชนชาวมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
ในโอกาสนี้ นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการและจุดปฏิบัติให้ความรู้ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน และนิทรรศการความก้าวหน้าทางการแพทย์ และประชาสัมพันธ์การให้บริการ SMC หรือ คลิินิกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อนด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมกิจกรรมสภากาแฟเป็นอย่างมาก

 

งานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์

งานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ และชมรมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพ
(19-06-2566 ) ขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพและสปา เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน ( Wellness Massage ) และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR )ให้แก่ชมรมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพ ประเภทนวดเพื่อสุขภาพและสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้สถานประกอบการและผู้ให้บริการนวดเพื่อสุภาพได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส ( Wellness Center ) และเพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ
และขอขอบคุณทีมวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ นำทีมโดย คุณฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์และการเอื้อเฟื้อสถานที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม

ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ
ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงสายพิณ ฤทธิโคตร แพทย์หญิงนลินี ยมศรีเคน และบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยิ้ม, โทรทัศน์, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ยา, โรงพยาบาล และ ข้อความ
โรงพยาบาลมหาสารคาม

กิจกรรม Leadership Walkround หน่วนงาน PCT สูติกรรม

กิจกรรม Leadership Walkround  ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม สื่อสารและรับฟังการวางแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล 

 

  แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกิจกรรม Leadership Walkround เพื่อสื่อสารและรับฟังการวางแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล โดยมีทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทีมลงเยี่ยม PCT สูติกรรม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูติกรรม ชั้น 4 อาคารสูติกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม 

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน  PCT สูติกรรม โดยมีนายแพทย์ศราวุธ มิทะลา และนายแพทย์ณัฐพงษ์ พุทธบุญกันต์ หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของหน่วยงาน ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน และเป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานในครั้งนี้

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ร่วมกิจกรรม Leadership Walkround รพ.มหาสารคาม

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล นาคุณกาญจนาภรณ์ ตาราไต หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม Leadership Walkround ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและบุคลากร ณ ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน PCT ศัลยกรรม โดยมีนายแพทย์ชวลิต สงครามยศ หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของหน่วยงาน ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน และเป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานในครั้งนี้
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม