งานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

งานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้จัดทำ : นางสาวปภาวรินท์ จินโจ
ตรวจสอบ : นายปรานญ์ปรินทร์ กิจจาเวชชานนท์

(ข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา)
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลสรุปของงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งทำให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต
สถาบันการแพทย์แผนไทยโดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยได้กรุณาให้งบประมาณแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มาดำเนินงาน
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย เป็นเงิน 500,000 บาท และตั้งชื่อให้ว่า “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์
แผนไทยกามินทร์อาศรม”

เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 โดยการนำของผอ.ชาย ธีระสุต ภายใต้การดูแลของกลุ่ม
งานเวชกรรมสังคม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงานทั้งหมดในโรงพยาบาล
มหาสารคาม งานแพทย์แผนไทยจึงได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกให้สอดคล้องกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งนพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็นผู้ดูแลและมุ่งมั่นพัฒนางานนี้เรื่อยมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้
เกิดงานเภสัชกรรมไทยขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีเป้าหมายการผลิตยาใช้ในโรงพยาบาลและเครือข่าย
ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม การดำเนินงานในระยะแรกเพื่อตอบสนองนโยบายคล้อย
ตามกระแสเท่านั้น แต่เมื่อได้ดำเนินการระยะหนึ่ง พบว่า การแพทย์แผนไทยเป็นวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ
แขนงหนึ่งที่ทรงคุณค่า และมากด้วยกลวิธีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยและสามารถใช้ศาสตร์นี้ตอบ
คำถามยอดฮิตของค าว่า “องค์รวม” ได้ดีที่สุด

โรงพยาบาลมหาสารคามมีจำนวนการผลิตยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลมีแนวคิดที่จะพัฒนาและให้ความสำคัญในการผลิตยาสมุนไพร โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนานโยบาย
คุณภาพให้โรงงานผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลได้มาตรฐาน GMP WHO เพื่อเป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่
ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีกำลังการผลิตที่สามารถตอบโจทย์ด้านปริมาณและรายการยาสมุนไพรที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการสุขภาพภายในจังหวัดมหาสารคามได้อย่างเพียงพอ และในอนาคต
โรงพยาบาลวางแผนที่จะพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตยาสมุนไพรเพื่อสนับสนุนไปยังจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงมุ่งเป็น
หนึ่งกำลังการผลิตที่สำคัญในศูนย์ผลิตยาสมุนไพรของเขตบริการสุขภาพที่ 7

 

สารบัญ-smp-จัมปาศรี
Site-master-file-จัมปาศรี
ภาคผนวก-site-master-file-จัมปาศรี

วัคซีน…คืนความเข้มแข็งให้ จ.มหาสารคาม…พร้อมฉีดแล้ว

วัคซีนซินโนแวค ชนิดเชื้อตาย (COVID 19 vaccine vero cell ,inactivated) มาถึงจังหวัดมหาสารคามแล้ว ด้วยการขนส่งระบบประกันอุณหภูมิที่ควบคุมให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียสโดยได้จัดเก็บวัคซีนไว้ที่โรงพยาบาลมหาสารคามจำนวน 1800 โดส และจะมีการฉีดให้บุคลากรการแพทย์ รพ.มหาสารคาม 150 คน อสม.200 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 10 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 20 คน รวม 380 คน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นี้

ทั้งนี้วัคซีนทั้งหมดผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อฉีดให้บุคลากรการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อไป

ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาครถพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูง มูลค่า 3,500,000 บาท

ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาครถพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูง คันแรกของ จ.มหาสารคาม มูลค่า 3,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงมาตรฐานความปลอดภัย 10G จำนวน 1 คัน มูลค่า 3,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการบริหาร แพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ
สำหรับรถพยาบาลคันนี้ เป็นรถที่มีเครื่องช่วยชีวิตขั้นสูง คันแรกของ จ.มหาสารคาม มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด มีการติดตั้งอุปกรณ์ประจำรถทุกรายการที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการทดสอบความปลอดภัย 10G เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาล มีเครื่องช่วยชีวิตขั้นสูง เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า และระบบ Telemedicine ที่แพทย์สามารถตรวจรักษาผ่านกล้องวิดีโอ และ ตรวจสอบสัญญานชีพของผู้ป่วยในระหว่างเดินทาง เพิ่มปลอดภัยในการรับและส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนใช้การควบคุมขับขี่ด้วยระบบนำทาง GPS
ด้าน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีของชาวมหาสารคาม ที่จะได้รับการรับและส่งต่อถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยปลอดภัย ด้วยรถพยาบาลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 “สุขภาพดีวิถีใหม่ เด็กไทยสายตาดี” อำเภอเมืองมหาสารคาม

แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านยริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และงานตรวจตาด้วยเครื่องมือพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษตา โรงพยาบาลมหาสารคามมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีสายตาผิดปกติ

ซึ่งโครงการนี้ได้รณรงค์คัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1,517 คน ได้รับคัดกรองสายตา จำนวน 1,517 คน พบนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ จำนวน 23 คน ส่งต่อรับการตรวจวินิจฉัยโดยจักแพทย์หรือทีมจักษุ โรงพยาบาลมหาสารคาม และได้รับแว่นสายตา จำนวน 14 คน คงเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน ที่ยังไม่ได้รับ การตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์หรือทีมจักษุ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

สำหรับในปี 2564 นี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการตามแนว วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในโครงการเด็กไทยสายตาดี โดยรับการสนับสนุนแว่นสายตาเด็กจากห้างแว่นท็อปเจริญ จำนวน 10,000 อัน ด้วยการประสานความร่วมมือจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ทำหน้าที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องในการสั่งตัดแว่นสายตาในฐานะเป็น Training Center การฝึกอบรมการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและการวัดแว่นสายตาในเด็ก ควบคู่กับการดำเนินการคัดกรองสายตาและมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในจังหวัดเป้าหมายนำร่องเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด

 

 

คุณณสิกาญจน์ ทาสีดานิธิโรจน์ ที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 30,000 บ. เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณณสิกาญจน์ ทาสีดานิธิโรจน์ ที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 30,000 บ. เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยมีนางรัตติยา ทองสมบูรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ
ทั้งนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

สโมสรไลออนส์มหาสารคาม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมรถเข็นแก่ผู้พิการ

(08-03-2564)ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม สโมสรไลออนส์มหาสารคาม และสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF) ร่วมกันมอบมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง รถวีลแชร์ จำนวน 4 คัน และชุด PPE จำนวน 60 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ซึ่ง

ไลออนส์ยุพวรรณ์  สิทธิคงศักดิ์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-อี เปิดเผยว่า สโมสรไลออนส์เป็นองค์กรประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือประสบเคราะห์กรรมทั่วทั้งโลก โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และเป็นสื่อกลางที่จะให้บริการแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือจากทั่วไปทั้งโลก ซึ่งการสนับสนุนด้านการแพทย์แก่บุคลากรสาธารณสุข ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้พันทุกข์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสโมสรไลออนส์มหาสารคามได้เล็งเห็นว่าเครื่องช่วยหายใจ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการช่วยหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตได้เป็นอย่างมาก จึงประสานความร่วมมือกับสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ จนเกิดเป็นโครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดัวกล่าวขึ้นมา

นอกจากนี้สโมสรไลออนส์ ยังได้มอบรถวีลแชร์จำนวน 4 คัน แก่ผู้พิการร่างกาย หวังให้ได้ดำเนินกิจวัตรประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และชุด PPE จำนวน 60 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค และลดโอกาสติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมสาธารณะกุศลของมวลหมู่สโมสรไลออนส์ครั้งนี้ั ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ทำเพื่อสังคม และจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอย่างต่อเนื่องต่อไปในทุกปี

ด้านนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยในได้จำนวน 580 เตียง และดูแลรักษาผู้ป่วยนอกที่เป็นประชาชนทั้งในจังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียงได้ประมาณ 1,500 คนต่อวัน และสามารถรองรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในห้องแยกโรคได้ถึง 28 เตียง โดยมีห้องความดันลบ 1 ห้อง และห้องแยกผู้ป่วยแบบประยุกต์ 7 ห้อง พร้อมบุคลากรการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีห้องผ่าตัด 12 ห้อง พร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุด PPE  จากสโมสรไลออนส์ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยวิกฤตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

 

ทั้งนี้ สโมสรไลออนส์สากล เป็นองค์กรการกุศลระดับโลก ที่มีเครือข่ายสมาชิก ใน 210 ประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1917 โดยมีพันธกิจสำคัญ คือ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หิวโหย ผู้ที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังผลตอบแทน ในส่วนของประเทศไทยมีสมาชิกมากกว่า 7,000 คน กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ชาวสาธารณสุข ส่งกำลังใจให้ครอบครัว นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

(19-2-2564)รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม และร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้ครอบครัวนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ และการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นพ.บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ได้กล่าวแสดงความอาลัยแด่นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของ จ.มหาสารคาม ที่คลินิกส่วนตัวจำนวน 3 ราย และเป็นผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที พร้อมกันนี้นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ได้เป็นผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์มอบกระเช้าและส่งกำลังใจให้ครอบครัวหาญพาณิชย์พันธุ์
จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจรักษาประชาชน ณ คลิกนิกเวชกรรมแพทย์หญิงลลิตา เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพเอกชน และให้กำลังใจแก่แพทย์ประจำคลินิก ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป

ชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงิน 250,000 บาท สมทบทุนจัดสร้างห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง

(4-2-2564) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   เป็นประธานในพิธีเปิดห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ซึ่งสถานที่นี้จะเป็นที่อ่านหนังสือที่ดีที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางที่ดีที่จะให้นักศึกษาแพทย์มีสมาธิ ในการอ่านหนังสือ และสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด พร้อมกันนี้ยังได้รับมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท จากคุณสุภาวดี จันทะภูมิ ผู้แทนจากชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ ด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท ต่อมาศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้สำรวจความต้องการของนักศึกษาแพทย์ ที่ต้องการมากเป็นอันดับ 1 คือห้องอนหนังสือ 24 ชั่วโมง จึงได้ปรับปรุงชั้นล่างให้เป็นสถานที่อ่านหนังสือนักศึกษาแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยงบประมาณ 489,552.-บาท และเป็นห้องออกกำลังกายอีก 1 ห้อง จากนั้นได้รับแจ้งจากชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการบริจาควัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ภายในห้องให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับนักศึกษาแพทย์อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “น้องกระจก” ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “น้องกระจก”ชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดกระจก (Quarantine Tele – presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องสื่อสารควบคุมรวมสำหรับแพทย์ (Doctor Monitor) จำนวน 1 เครื่อง , และเครื่องสื่อสารของผู้ป่วย (Patient Monitor) จำนวน 2 เครื่อง พัฒนาโดยโครงการ CU-RoboCovid เพื่อให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ไว้ใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รับมอบต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
ในการนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน ชุด”กระจก” (Quarantine Tele-presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ ในโครงการ CU-RoboCovid จำนวนกว่า 1,000 ตัวให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 140 แห่ง ทั่วประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาล ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
สำหรับ“น้องกระจก” หรือ Telepresence ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงบุคคลในการสื่อสารกันคุณหมอและพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารและสังเกตอาการของผู้ป่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อ จากการต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือมากเกินไป ลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์บางส่วน ในการเข้าไปให้บริการคนไข้ในแต่ละโซน จะต้องทำการเปลี่ยนชุด PPE และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ “น้องกระจก” จึงช่วยประหยัดทรัพยากรและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น บ่อยขึ้น และช่วยลดความกังวลของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยลง

รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2020 “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All

(15-10-2563)  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันล้างมือโลก 2020  “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All  เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมีประสิทธิภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง พร้อมทั้งเป็นมาตรการหลัก ในการควบคุมการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งมีผู้ดูงานด้านการควบคุมและป้องการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นวิทยากร และสาธิตนำเต้นบทเพลงล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 7 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ประชาชน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งได้ให้ความสำคัญในเรื่องการล้างมือ เพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ