รพ.มหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ถึง 2564

(24-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ถึง 2564 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปี 2562 สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ

และการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับผู้บริหารหน่วยงานในการควบคุมกำกับ ของปีงบประมาณ 256 โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

รพ.มหาสารคาม ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561   เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย

 

(21-10-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มการพยาบาล เข้าร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ และพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศในปี 2561  ในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมกันนี้โรงพยาบาลมหาสารคามยังได้ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และตรวจสุขภาพทางช่องปากให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ประธานจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 เปิดเผยว่า วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ถือเป็นศิริมงคลอันสูงยิ่งและได้กำหนดให้องค์กรพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีต่อสังคม และความสามัคคีในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและยอมรับจากประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลบำบัดโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะก้าวมาสู่วิชาชีพการพยาบาล นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ อดทนและเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะได้รับการยกย่องศรัทธาและเป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน

 

ทำฟัน-ทำฟันฟรี-สมเด็จย่า-ทันตกรรม-วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ-มหาสารคาม

รพ.มหาสารคามบริการทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

รพ.มหาสารคาม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดบริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน  เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากมารับบริการทำฟัน และขูดหินปูนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย โดยทันตแพทย์และบุคลากรต่างสวมใส่เครื่องแบบหน่วยแพทย์ พอสว.ปฏิบัติหน้าที่

นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า  และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ดังจะเห็นได้จากพระองค์ทรงโปรดให้มีหน่วยบริการทันตกรรม ติดตามดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชน ในหน่วยแพทย์ พอสว. ด้วยทุกครั้ง  ดังนั้นโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกลุ่มงานทันตกรรม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางทันตกรรม พร้อมทั้งบริการทำฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟันฟรีแก่ประชาชน  โดยมีประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุมาเข้าคิวรับบริการเป็นจำนวนมาก

 

รพ.มหาสารคาม ออกหน่วย พอ.สว.  โรงเรียนบ้านหัวหมู ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย

รพ.มหาสารคาม  ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย

(18-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ สุขภาพจิต และบริการแพทย์แผนไทย เป็นต้น แก่พี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) rพร้อมมอบสิ่งของแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รพ.มหาสารคามร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

(13-10-2561)  เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

พิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสครบ 2 ปีการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสครบ 2 ปีการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

โดยพิธีเริ่มจาก นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานจุดธูปเทียน นมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม นำพระสงฆ์ อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายเครื่องไทยธรรม ถวายผ้าไตร ก่อนที่พระสงฆ์ออกรับบิณฑบา

โดยประชาชนที่มาร่วมตักบาตรต่างสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมน้อมนำคำสั่งสอนของพ่อ มาปรับใช้ในชีวิตประจำ ดำรงตนเป็นคนดีต่อไปในอนาคต

ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

(10-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่น จากนั้นได้ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ของระหว่างสององค์กรอีกด้วย

คนดี…ที่คิดถึง…

รพ.มหาสารคาม จัดงาน  “คนดี…ที่คิดถึง…เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

( 9-10-2561 )  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริการ และบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ในงาน“คนดี…ที่คิดถึง ซึ่งภายในงานมีการแสดงจากกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ  ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก   และผู้อำนวยการ  ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิด กล่าวแสดงความยินดี  และร่วมกันร้องเพลงและมอบช่อดอก ทำบรรยากาศเต็มปด้วยความรักความผูกพัน ของพี่น้องชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่มีต่อนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

 

 

“ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค” ตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดงานกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค” ตามนโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(1-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จั ดกิจกรรม  “ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค”  ทำความสะอาด กวาดเก็บขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  โดยช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังชุมชนอุทัยทิศ เพื่อรณรงค์กับประชาชนในพื้นที่  และหลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริเวณรอบโรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล ให้น่าอยู่ ร่มรื่น และมีความสะอาด เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน ตามนโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

ประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education For Rookie Teacher 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education For Rookie Teacher

( 1-10-2561 )  นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วม ประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education  For Rookie Teacher  ซึ่งในปีนี้จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา โดยมีนายแพทย์ชวศักดิ์  กนกกัณฑพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นประธาน ซึ่งมีอาจารย์แพทย์จากทั่วประเทศจำนวน 70 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ตามที่โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้ดำเนินการผลิตแพทย์ เพื่อพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และสามารถผลิตแพทย์ได้ปีละ 3,000 คน กระจายในโรงพยาบาลทั่วประเทศมีศูนย์แพทย์ในสังกัดถึง 37 แห่ง ซึ่งทำให้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และให้มีการมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตแพทย์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ดังผลงานที่เป็นประจักษ์ สามารถนำมาผ่านการรับรองมาตรฐาน WFME ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เข้ามาพัฒนาคุณภาพ ให้เท่าเทียมกับอารยประเทศ  ซึ่งการผลิตแพทย์ที่มีมาตรฐาน จำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้สอน ให้เป็นผู้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาแพทย์ได้  ดังนั้นสำนักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเอง ได้มีนโยบายในการอบรมให้ความรู้ กับศูนย์แพทย์ใหม่ ตลอดจนฟื้นฟูความรู้ แก่ครูแพทย์ให้มีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ จึงได้ให้ศูนย์แพทย์แต่ละภูมิภาค จัดอบรมครูแพทย์ในภาคของตนเอง

ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้อาสาเข้ามามีบทบาทในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 พัฒนาความรู้แก่อาจารย์แพทย์ใหม่ให้มีทักษะในการเป็นครูแพทย์ที่ดี 2 ฟื้นฟูความรู้แก่อาจารย์แพทย์เก่าให้มีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพทั้ง EQ IQ MQ ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ CPIRD คือ เก่งดีและมีความสุข ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์แพทย์จากทั่วประเทศจำนวน 70 คน และในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นทุกแห่งที่อนุเคราะห์วิทยากรในครั้งนี้