Menu
 รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลมหาสารคาม
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000034 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 08/02/2018
000033 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 02/02/2018
000032 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 24/01/2018
000031 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/01/2018
000030 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ BLOOD LINE SET จำนวน 12,000 ชุด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/01/2018
000029 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/01/2018
000028 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ Suction Drainge Bag 3 Liter จำนวน 16,000 ใบ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/01/2018
000027 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/01/2018
000026 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ ชุดกรองเม็ดเลือดขาวในเม็ดเลือดแดง จำนวน 2,400 เซ็ท ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/01/2018
000025 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด จำนวน 1,440 ชุด โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/01/2018
000024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ผ่าตัดตา จำนวน 37 รายการ ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 05/01/2018
000023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 29/12/2017
000022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 29/12/2017
000021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 27/12/2017
000020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวััสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ 5 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 26/12/2017
000019 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ 2 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 26/12/2017
000018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ 5 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 26/12/2017
000017 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 26/12/2017
000016 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อน้ำยา HIV Viral load จำนวน 1,800 เทสต์ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 26/12/2017
000015 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ น้ำนาตรวจ CD4 จำนวน 78 กล่อง ่ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 26/12/2017
Back to Top