View 6914

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์รุ่น Godex สำหรับโปรแกรมแกรมผู้ป่วยในใหม่
ปัญหา: ปริ้น sticker ทั้ง print test หรือ ปริ้นงานจริง สติกเกอร์ ออก แต่ไม่มีตัวอักษร บนสติกเกอร์เลย Ref: http://172.xx.xx.xx/p4p/ipd/ipd_admin Attachments คู่มือ Administrator โรงพยาบาลมหาสารคาม V.1 File
Read more.
แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข
Attachments 12 File size: 182 KB Downloads: 249
Read more.
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
Attachments health_policy_280561 File size: 52 KB Downloads: 551
Read more.
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Attachments นโยบายคอมใหม่26-6-62 File size: 2 MB Downloads: 837
Read more.
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Attachments 1 File size: 696 KB Downloads: 286
Read more.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Attachments 2 File size: 3 MB Downloads: 212
Read more.
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Attachments แนวทางการพัฒนาคุณภาพ-ระบบเทคโนโลยีสารสนเ File size: 9 MB Downloads: 371
Read more.